9.7.
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

NOVINKY

20.AUG
2013

Otázky pre birmovancov

napísal Peter Mikula
Otázky pre birmovancov

Milí birmovanci, na prijatie sv. birmovania sme sa pripravovali na katechédzach niekoľko mesiacov.Rozhodli ste sa raz do mesiaca pristupovať k sv. spovedi... Oboznámili ste sa hlbšie so sv. Písmom. Denne sa modlitbou pripravujete na birmovku. Za každého z  vás sa modlia minimálne dvaja veriaci z našej fanosti. Hlavný je vzťah viery a lásky k Pánu Ježišovi, ktorý sme sa snažli oživiť a vylepšit. Je však pootrebné ovládať nasledujúce otázky...

1.Načo sme na svete? Aby sme Pána Boha poznávali, jeho milovali, poslúchali, slúžili mu a tak prišli k nemu do neba.

2. Ako znie katolícky pozdrav? ......

3. Základné pravdy Kristoho posolstva: 1. Boh je Láska, 2. Boh Otec posiela na svet Krista - Lásku, 3. Kristus posiela svojim verným Ducha svätého - Ducha Lásky

4. Vymenuj 7 darov Ducha svätého

5. Povedz presný biblický citát Jn 3,16

6. Vymenuj 5 cirkevných prikázaní

7. Vymenuj 6 hlavných právd

8. Vymenuj 7 hlavných hriechov

9. Ako znie hlavné prikázanie?

10.Vymenuj 10 Božích prikázaní a ku každému povedz, k čomu nás prikázanie zaväzuje.

11. Vymenuj 7 sviatosti a ku každej povedz ako sa vysluhuje a za akých okolností.

12. Ovládať modlitby: Anjel Pána, Raduj sa nebies Kráľovna, Verím v Boha, 20 tajomstiev sv. ruženca + fatimská modlitba (O Ježišu, odpusť nám...)

13. Ovládať texty sv. omše (Vyznávam..., Sláva Bohu..., Svätý svätý..., Baránok Boží..., Pane nie som hoden...)

14. Opíš život Pána Ježiša na zemi (počatie, narodenie, skrytý život, krst, hlásanie Evanjelia, aspoň 5 zázrakov, sväté trojdnie, zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie, zoslanie Ducha svätého.)

15. Čo je Cirkev? (Založenie, kto patrí do nej, 3 zložky Cirkvi, Kto je na čele Cirkvi a kde sídli, Ako sa volá pápež a náš p. arcibiskup)

16. Opíš život svojho birmovného patróna a povedz motiváciu prečo si si ho vybral.

 

Preskúšanie: 7.septembra 2013 o 10.00.

Opravný termín: 14. september 2013 o 10.00

Otázky obsahujú úplný základ, ktorý má kresťan ovládať a z neho žiť.

Texty modlitieb, prikázani.... sú v JKS, na internete, ... Zdieľať
Diskusia
A+
A-