2.6.
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

NOVINKY

6.MÁJ
2020
Verejné sv. omše

Oznamujem veriacim, že dňom 6. mája 2020 budú v súlade s rozhodnutím Ústredného krízového štábu MVSR a podľa usmernení Úradu hlavného hygienika SR opätovne obnovené bohoslužby pre verejnosť s istými obmedzeniami. Na základe uvedeného je potrebné vziať do úvahy nasledovné:

Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky platí naďalej. Účasť na bohoslužbách od 6. mája je možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky zostáva v platnosti až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú verejné zhromažďovanie. Fyzická účasť veriacich, ktorí sú v karanténe, alebo javia známky respiračného ochorenia nie je možná.

Prosím veriacich vo vyššom veku, aby pre väčšie zdravotné riziko napriek všetkému ešte zvážili svoju prítomnosť na bohoslužbách. Sedenie v chráme je možné len na označených miestach, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové rozostupy (označených miest je spolu 45). V prípade väčšieho počtu veriacich je možné využiť priestor pred kostolom (ozvučenie priestoru je zabezpečené), kde treba tiež rešpektovať dodržiavanie 2-metrových rozostupov medzi jednotlivými veriacimi.

V nedeľu sa pridáva i tretia sv. omša (07:30 pre seniorov, 09:00 a 10:30 pre ostatných veriacich). Hygienické opatrenia platia aj pre interiéry chrámov. Počas bohoslužieb musia mať účastníci ústa a nos prekryté rúškom. Pri vstupe do kostola je pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky. Prosím veriacich, aby si každý pri vstupe do chrámu vydezinfikoval ruky. Obetné dary sa nebudú nosiť a znak pokoja sa vynecháva. Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva naďalej do rúk. Veriacich prosím, že nakoľko sa koronavírus šíri kvapôčkovou infekciou, aby nedýchali kňazovi na ruky, aby tak neohrozili tých, ktorí prijímajú v rade za nimi. Veriaci, ktorí by z vážneho zdravotného dôvodu nemohli prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozornia kňaza pred bohoslužbou, a prídu na sväté prijímanie na záver, ako poslední. Takisto je potrebné dodržať rozostup aj pri východe z kostola, preto prosím, aby ste vychádzali postupne od zadných lavíc. Nakoľko sa sv. omše majú časovo skrátiť, v týždni budú bez príhovoru a v nedeľu len s krátkou homíliou. Väčšina častí sv. omše bude recitovaná a na sv. prijímanie sa nebude prichádzať ku kňazovi, ale kňaz ku veriacemu. Prosím, aby ste sa čo najmenej dotýkali čohokoľvek v kostole. Kostol sa otvára 15 min. pred začiatkom sv. omše (pri vstupe do kostola treba zachovať 2-metrový rozostup). Modlitby pred i po sv. omše nebudú, prosím o zachovanie posvätného ticha (možnosť pomodliť sa súkromne a tak sa pripraviť na slávenie Eucharistie). Sv. spoveď je možná po osobnom dohovore, ale naďalej platí možnosť vzbudiť si dokonalú ľútosť a tak pristupovať k sv. prijímaniu.

Zachovanie pokoja, ohľaduplnosti, trpezlivosti. Povzbudzujem a prosím veriacich o veľkú trpezlivosť a ohľaduplnosť pri dodržiavaní týchto pravidiel v záujme osobného i spoločného dobra. Prosím o rešpektovanie týchto pokynov, aby sme predišli zbytočným sporom, a prejavenie láskavosti aj obetavosti, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.

 

1.APR
2020
Slávenie Veľkej noci

Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Z tohto dôvodu aj blížiace sa sviatky Veľkej noci kňazi budú sláviť súkromne za zatvorenými dverami kostolov. Veriaci jednotlivých farností majú možnosť tieto obrady sledovať prostredníctvom Tv Lux alebo Rádia Lumen, či iných prostriedkov. Kto sa chce duchovne spojiť a osobnejšie prežívať tieto dni vrelo odporúčam Liturgiu domácej cirkvi, ktorú pripravil vdp. F. Trstenský (https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/rodinna-liturgia-pre-velkonocne-trojdnie-)

V našom farskom chráme budem sláviť jednotlivé obrady:

Kvetná nedeľa - 5. 4. o 10:00 

Zelený Štvrtok - 9.4. o 18:00

Veľký Piatok -  10. 4. o 09:00 krížová cesta, o 15:00 obrady  utrpenia a smrti Pána Ježiša; v tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu 

Veľkonočná vigília - 11. 4. o 20:00       

na konci obradov (cca 21:00 - 21:30) vyjdem z kostola a udelim Eucharistické požehannie celej farnosti (budete počuť zvony z nášho chrámu) Poklona na Bielu sobotu tento rok nebude!!!

Veľkonočná nedeľa - 12. 4. o 10:00

Prajem Vám všetkým (napriek momentálnym okolnostiam) požehnané veľkonočné sviatky. Nech víťazný Kristus naplní Vaše srdcia pokojom, nádejou, trpezlivosťou a láskou. V modlitbách na Vás myslím a žehnám Vám

M. Ferenc, správca farnosti

1.APR
2020
Sv. spoveď - inštrukcia

Čo sa týka individuálnych svätých spovedí: podľa všeobecne známej mienky odborníkov je potrebné upresniť, že vysluhovanie sviatosti zmierenia sa obmedzuje iba na nevyhnutné prípady (ak je to pre Vás nevyhnutné, napr. aj v prípade zaopatrenia zomierajúceho sviatosťami volajte na tel. č.: 0911 111 770). Tieto opatrenia týkajúce sa zákazu verejných bohoslužieb a sv. spovede, či iných sviatostí nie sú prejavom lenivosti ani zbabelosti duchovných pastierov, ale majú za cieľ nešíriť mimoriadne nákazlivú infekciu. Totiž veľmi ľahko sa môžeme nakaziť od nič netušiaceho, bezpríznakového a navonok zdravého človeka. A (nielen) kňazi potrebujú zostať zdraví, keď budú volaní k prípadom ohrozenia života, ktoré budú vyžadovať ich nevyhnutnú a odvážnu reakciu. Prosíme teda o trpezlivosť. Keď táto situácia pominie, bude dosť možností prijať sviatosti s najväčšou úctou a láskou. Využívajme duchovné inšpirácie, ktoré sa nám bohato ponúkajú cez médiá, nezabúdajme na modlitbu a dokonalú lútosť.

18.MAR
2020
 Ako je to teraz so sviatosťou zmierenia? Odpovedá hovorca KBS

Individuálne sväté spovede na požiadanie nie sú zakázané, neodporúča sa však organizovať spoločné spovede. Spovedať sa má prednostne v spovedniciach, ktoré sú opatrené mriežkou, a na tú treba dať priesvitnú zábranu.

Prosíme zároveň veriacich, aby brali ohľad na výnimočnú situáciu a na to, že aj kňazi môžu ochorieť, a potom už nebudú k dispozícii ani tým, čo sa ocitnú v ohrození života. Nemôžeme si v týchto okolnostiach všetci žiadať všetko, na čo sme bežne zvyknutí. Na druhej strane máme príležitosť lepšie si uvedomiť a pripomenúť, že treba pravidelne spytovať svedomie a ľutovať hriechy.

Veriaci z katechizmu poznajú, že existuje aj tzv. dokonalá ľútosť.

Článok 1452: Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá" (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.

Využime teraz túto možnosť. Treba si pravidelne spytovať svedomie, vzbudzovať ľútosť a hriechu sa chrániť. Ak zavádzame bezpečnostné opatrenia, aby sa COVID-19 nešíril, treba sa, samozrejme, vyhýbať aj nákaze hriechu. Vyhýbať sa blízkej príležitosti, nevystavovať sa zbytočne situáciám, v ktorých človek môže do hriechu upadnúť. Naopak, viac sa modliť, viac čítať Sväté písmo a duchovnú literatúru. Jedným slovom, hriechu sa chrániť.

Tak ako ľudia dostávajú informáciu, že teraz nemajú so všetkým chodiť k lekárovi, lebo ho môžu vyradiť zo služby, mali by sme brať do úvahy aj zdravie kňazov - najmä tých, čo sú starší, alebo trpia chronickými nemocami.

Je tu čas skúšky, ktorý preverí aj to, aká je naša viera. Je tu čas byť na seba o čosi náročnejší. Sviatosti sú nesmierne vzácne: sú to pre nás viditeľné znaky neviditeľnej Božej milosti, ustanovené Kristom. Avšak neviditeľná Božia milosť v nás pôsobí, aj keď nám jej viditeľné znaky dočasne nie sú plne k dispozícii. Veríme tomu?

Ponúka sa aj otázka na spytovanie svedomia: nezvykol som si náhodou na svätú spoveď ako na „náplasť“, ktorou prikrývam symptómy pochádzajúce z hlbších príčin, napríklad z pýchy, egoizmu, závisti, či strachu? Neopakujem tam dookola to isté, aby som odišiel, azda na chvíľu spokojný, ale bez toho, že by som sa naozaj obrátil, či posunul k lepšiemu? Teraz je príležitosť ísť do hĺbky. Premýšľať. Spytovať.
Ľutovať. Meniť.

Ak spoveď skutočne potrebujem a skutočne som na ňu dobre pripravený, môžem o ňu individuálne požiadať. Berme však tento čas aj ako príležitosť na dlhšie, poriadnejšie spytovanie svedomia. A ako náročnejšiu prípravu na dobrú svätú spoveď.

-
Martin Kramara, hovorca KBS

12.MAR
2020
Vyhlásenie trnavského arcibiskupa

Vyhlásenie trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha

veriacim a kňazom Trnavskej arcidiecézy

k zákazu konania verejných svätých omší

v dňoch 10. marca-23. marca 2020

 

 

V súvislosti s prísnym rozhodnutím predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho (10. marca 2020), stanoviskom KBS k zákazu slávenia verejných bohoslužieb a aj na základe dnešného zdôvodnenia zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR (11. marca 2020), ktoré majú zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19, odporúčam do pozor­nosti veriacim Trnavskej arcidiecézy nasledujúce inštrukcie.

Pozývam veriacich, nakoľko je možnosť ponechať otvorené kostoly na osobnú modlitbu, aby ich aj v období zákazu slávenia verejných svätých omší od 10. marca do 23. marca 2020 jednotlivo navštevovali a prosili Dobrotivého Pána Boha a našu Nebeskú Matku, Trnavskú Pannu Máriu o zdravie, pomoc a ochranu pre Slovensko. Vnímam vrelú túžbu veriacich po účasti na svätých omšiach a túžim po dni, kedy sa budeme môcť vrátiť k verejnému spoločnému sláveniu svätých omší, rešpektujúc prijaté opatrenia a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva. Pripomínam, že za súčasných mimoriadnych okolností, najmä pre fyzickú a morálnu nemožnosť, veriaci nie sú povinní zúčastniť sa na svä­tých omšiach a to aj v nedeľu. Odporúčam kňazom, aby nechali kostoly otvorené aspoň v niektorých hodinách dňa, najlepšie aj v časoch obvyklého slávenia svätých omší, pre osobnú adoráciu. Vrelo odporúčam i vysta­venie Sviatosti oltárnej. Tento čas môže kňaz využiť na modlitbu, ale i celebrovanie súkrom­nej svätej omše, napr. i na úmysel podľa plánovaného rozpisu, na základe zdôvodnenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 11. marca 2020.

Veriacich pozývam k sledovaniu priamych prenosov svätých omší cez vysielanie TV LUX:

PONDELOK - PIATOK - 7:00 h, 12:00 h, 19:00 h

SOBOTA - 7:00 h, 18:00 h

NEDEĽA 15. 3. 2020 - 10:30 h, 18:00 h

NEDEĽA 22. 3. 2020 - 10:00 h, 18:00 h

Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h. Svätú omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online na strán­ke www.tvlux.sk

Rádio LUMEN ponúka každodenné vysielanie svätej omše ráno o 08:30 h a večer o 18:00 h. Niektoré farnosti zabezpečujú i priame prenosy bohoslužieb do domácností. Tieto treba vhod­ne využiť.

 

Vysluhovanie sviatostí a svätenín nie je možné zanedbať ani v období zákazu slávenia ve­rejných svätých omší od 10. marca do 23. marca 2020, ale majú sa udeľovať v súlade s nate­raz platnými nariadeniami.

Pohrebné obrady v tomto čase je nevyhnutné vysluhovať bez svätej omše a ak je to možné, aj bez väčšieho počtu účastníkov.

Takisto aj pri udeľovaní sviatosti krstu je potrebné poprosiť príbuzných o zúženie okruhu prítomných na obrade.

Sviatosť zmierenia by bolo vhodné vysluhovať v presne určený a vymedzený čas, nie však hromadne (myslí sa tu hromadné spovedanie pred sviatkami). Je potrebné vyhnúť sa tomu, aby sa vytvárali dlhé rady veriacich, ktorí čakajú na svätú spoveď.

Sviatosť pomazania chorých nech kňazi vysluhujú v jednotlivých prípadoch s najvyššou mierou hygieny. V prípade duchovnej služby nakazenému v nemocnici alebo v domácnosti je nevyhnutné postupovať striktne podľa inštrukcií ošetrujúceho lekára a len s ochrannými prv­kami.

 

Na záver Vás všetkých povzbudzujem k pevnej viere, aby sme si spomenuli na našu históriu, kde nás naša Trnavská Panna Mária viac krát zachránila a uvedomme si, že kostol nie je mies­tom nákazy ale spásy.

 

V Trnave, 11. marca 2020

 

Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup

10.MAR
2020
Dôležité upozornenie

Z dôvodu obáv šírenia koronovírusu a na základe rozhodnutia KBS sa od 10.3.2020 po dobu 14 dní nebudú konať žiadne bohoslužby. Veriacim našej farnosti odporúčam aspoň v nedeľu sledovať sv. omšu prostredníctvom televízie LUX alebo rádia Lumen. V prípade zmeny Vás budem informovať - sledovať našu stránku alebo oznamy v obecnom rozhlase. Farský úrad bude vybavovať len najdôležitejšie záležitosti (pohrebné obrady alebo zaopatrenie chorých). V ostatných prípadoch ma môžete kontaktovať na tel. č.: 0911 111 770. Myslím na Vás vo svojich modlitbách a pri súkromných sv. omšiach Vám budem vyprosovať zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie. Prosím, aby ste vo svojich modlitbách mysleli na všetkých chorých a tiež tých, ktorí sa o nich starajú.

Martin Ferenc, správca farnosti

29.OKT
2018
Požehnanie sochy sv. Vendelína

V predvečer spomienky na sv. Vendelína, sme sa zhromaždili okolo sochy tohto svätca, ktorá bola z iniciatívy p. starostu a poslancov obecného zastupiteľstva obnovená a opäť umiestnená na pôvodné miesto. Ďakujeme p.Šmigorvskému zo Serede za realizáciu rekonštrukcie. Taktiež ďakujeme rodine Paldanovej za starostlivosť a zveľadovanie okolia pri soche sv. Vendelína. 

Sv. Vendelín je patrónom pastierov a ochrancom dobytka pred chorobami. Podľa tradície bol synom škótskeho kráľa. Keďže bol nábožný, otec ho vydedil a poslal pásť ovce. Vo veku 20 rokov sa rozhodol vykonať si púť do Ríma. Cestou sa zastavil v nemeckom meste Trier. Tu našiel kláštor s rehoľníkmi, ktorí ho svojim spôsobom života nadchli a rozhodol sa zostať medzi nimi. Po čase si ho mnísi zvolili za svojho opáta a tu aj zomiera okolo roku 617.

29.DEC
2017
Fotografie z Katarínskej farskej zábavy 2017

Dňa 27.11.2017 sa v našej farnosti konal 2. ročník Katarínskej farskej zábavy. Fotograie z tejto akcie si môžte pozrieť v galérií. 

6.NOV
2017
Autobus na Godzone tour 2017

V rámci týždňa Cirkvi pre mládež v dňoch 13. - 18. novembra sa uskutoční evanjelizačné turné Godzone Tour - Odhodlaní zmeniť svet. Ide o projekt, ktorý je organizovaný Združením kresťanskej mládeže a Radou pre mládež KBS. Kto má záujem ísť na toto podujatie 17. novembra do Bratislavy, môže sa prihlásiť v sakristii kostola.

Odchod autobusu je 17.novembra o 16:15 z autobusovej zastávky (smer Galanta).

6.NOV
2017
Katarínska farská zábava 2017
Dňa 25. novembra 2017 o 19:00 sa uskutoční 2. ročník Katarínskej farskej zábavy ktorá sa bude konať v Športovo-komunitnom centre v Dolnej Strede.
 
Do tanca bude hrať spevácka skupina Akropola.
 
Cena vstupenky je 20,- € na osobu. V cene je zahrnutá večera, kapustnica, 1/2 l vína a káva.
Lístky si môžete zakúpiť na farskom úrade. Tešíme sa na Vašu účasť.
 
Kto má záujem a možnosť prispieť do tomboly nejaké vecné ceny, nech príde na farský úrad.
8.JAN
2017
Fotografie z Katarínskej farskej zábavy 2016

Dňa 26.11.2016 sa v našej farnosti konala Katarínska farská zábava. Fotograie z tejto akcie si môžte pozrieť v galérií. 

29.DEC
2016
Fotografie z Dobrej noviny 2016

Dňa 25.12.2016 v našej farnosti prebiehala i tento rok Dobrá novina. Fotograie z tejto akcie si môžte pozrieť v galérií. 

 

8.DEC
2016
Zmena poriadku bohoslužieb
V období od 11.12.2016 do 18.12.2016 (nedeľa) je zmena poriadku bohoslužieb v našej farnosti. Sv. omše v tomto období budú v nasledovných časoch: 

11.12.2016 (nedeľa) - 10:30 hod.

14.12.2016 (streda) - 18:00 hod.

18.12.2016 (nedeľa) - 10:30 hod. 

26.OKT
2016
Katarínska farská zábava

Dňa 26.11.2016 sa vo Športovo-komunitnom centre uskutoční Katarínska farská zábava. Súčasťou programu je slávnostné otvorenie, Kultúrny program, tančená zábava i bohatá tombola. Počas celého večera sa bude podávať : 2x večera, 0,5l vína a káva. Do tanca bude hrať skupina AT Band.

Vstupenky v cene 20€ sú v predaji na farskom úrade v Dolnej Strede. 

Všetci ste srdečne vítaní . 

8.OKT
2016
Detské stretká

Pozývame všetky deti od 5 do 11 rokov na Detské stretká, ktoré sa budú konať každú druhú sobotu v Pastoračnom centre v Dolnej Strede. Deti sa môžu tešiť na kopec kreatívnych aktivít, zábavy a hier. Naše prvé stretko sa koná 22.10.2016 o 16:00 . Ďalšie najbližšie stretká sa budú konať 5. a 19. novembra. 

Tešíme sa na vás :) . 

29.AUG
2016
Rozlúčka s letom 2016

Dňa 03.09.2016 o 17:00 sa na nádvorí Pastoračného centra uskutoční farská opekačka&grilovačka z príležitosti ukončenia letných prázdnin. Súčasťou programu sú i športové aktivity. Mládež, deti a rodičov i skôr narodených srdečne pozývame. 

28.AUG
2016
Svetové dni mládeže Krakow 2016

Čo keď sa niečo stane?!“ „V týchto časoch je predsalen nebezpečné ísť medzi toľkých ľudí...“ Takto podobne nás aj naši príbuzní „povzbudzovali“ pred cestou. My sme sa však napriek tomu s kamarátkami rozhodli ísť na osem dní načerpať duchovných síl a zdieľať radosť s 2 miliónmi mladých kresťanov z celého sveta. 

16.JÚN
2016
Hurááá prázdniny!

Dňa 2.7.2016  o 17:00 sa na nádvorí Pastoračného centra v Dolnej Strede bude konať akcia s názvom Hurááá prázdniny! Môže sa tešiť na rôzne aktivity nielen pre deti a mládež ale aj pre dospelých. Deti sa môžu tešiť na zaujímavé súťaže, aktivity no súčasťou programu je i maľovanie na tvár. Tiež je pre vás pripravené občerstvenie v podobe Gulášu, nápojov a pod. Ak máte chuť nám pomôcť s občerstvením, tak môžte so sebou priniesť niečo čo ste napiekli :). 

 

26.DEC
2015
Dobrá novina 2015

Koledníci Dobrej noviny spolu vyzbierali 875,-€. Pán Boh odmeň všetkým, ktorí podporili túto zbierku a aj tím ktorí sa zapojili do Dobrej noviny! 

Z výťažku verejnej zbierky podporí Dobrá novina v roku 2016 viaceré rozvojové projekty, vytvárajúce podmienky na dôstojný život detí, mladých ľudí, dospelých, rodín a komunít v krajinách subsaharskej Afriky. Predovšetkým zo zbierky bude podporený Turkansky vodný projekt (zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľstvo). 

Tu nájdete fotografie z Dobrej noviny 2015.

 
Viac sa dočítate z materiálov Dobrej noviny ktoré sa nachádzajú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na stránke www.dobranovina.sk 
9.OKT
2015
Naživo | Duchovná obnova farnosti

Všetkých pozývame na stretnutia duchovnej obnovy našej farnosti s názvom (NA)ŽiVO.

Jednotlivé témy stretnutí vychádzajú z Apoštolského vyznania viery (Verím v Boha) a dotýkajú sa základov toho, čo ako kresťania veríme. Nechceme však zostať pri teórii, chceme, aby Božia láska medzi nami bola praktická a konkrétna. Príďte sa teda spolu s nami zjednotiť v modlitbe a byť jednoducho s Ním a v Jeho blízkosti. Žime Evanjelium - v láske, s radosťou a (NA)ŽiVO.

(Bližšie info na plagáte)

A+
A-