27.1.
Sv. omša o 17:00,
oznamy

DNES

NOVINKY

9.DEC
2021
Verejné bohoslužby od 10.12.

Na základe nariadenia vlády SR sa od 10. 12. môžu konať verejné bohoslužby. Podmienkou je úplné zaočkovanie alebo prekonanie ochorenia Covid 19. Maximálna kapacita je 30 ľudí. V piatok bude sv. omša o 17:00. V sobotu bude sv. omša o 17:00 s platnosťou za nedeľu a v nedeľu budú tri sv. omše, a to v čase o 08:00, 09:00 a 10:00. Na všetky nedeľné sv. omše (vrátane soboty) sa treba vopred nahlásiť na tel. č.: 0911 111 770, aby sme predišli nedorozumeniam a tomu, žeby sa niekto pre dosiahnutú kapacitu musel vrátiť domov. Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, t. j. vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore s kňazom. Ďakujem za pochopenie a Vašu spoluprácu.

4.DEC
2021
Individuálna pastorácia

Každú nedeľu až do uvoľnenia opatrení je možnosť pristúpiť k sv. prijímaniu v našom kostole v čase od 10:00 do 11:00. Prosím tých, ktorí majú záujem, aby mi najskôr zavolali na tel. číslo 0911 111 770, aby sme sa dohodli na konrétnom čase a tak predišli vytváraniu väčšieho zhromaždenia. Taktiež je možnosť individuálnej sv. spovede kedykoľvek po osobnom dohovore na vyššie uvedenom kontakte. Požehnaný advent. Váš duchovný otec M. Ferenc

25.NOV
2021
Núdzový stav

 

Z dôvodu vyhlásenia vlády SR, sa od 25. novembra do odvolania, verejné bohoslužby pozastavujú. Všetky nahlásené úmysly sv. omší budú odslúžené súkromne. Povolená je len individuálna duchovná starostlivosť (sv. spoveď a sv. prijímanie). V prípade záujmu ma môžete kontaktovať na tel. čísle: 0911 111 770.

Vďaka za pochopenie!

Zostávam s Vami spojený v modlitbách.

 

 

 

4.APR
2021
Individuálna duchovná starostlivosť

 Hlavný hygienik SR vydal usmernenie o podmienkach, ktoré musia byť splnené pri „individuálnej duchovnej starostlivosti.“ „Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Uznesením vlády SR je možné vysluhovanie svätých omší a liturgických obradov Veľkej noci iba online formou, pričom kostoly ostávajú otvorené. Tento dokument usmerňuje, za akých podmienok je možná účasť na individuálnej duchovnej starostlivosti,“ píše sa v dokumente, ktorý prinášame v plnom znení.

 
18.FEB
2021
Pôstna krabička 2021

Už 10-krát prichádza Slovenská katolícka charita s ponukou spojiť prežívanie pôstneho obdobia v rodinách s podporou charitnej práce na africkom kontinente prostredníctvom kampane Pôstna krabička. Táto aktivita prináša do našich farností možnosť konať dobro a podeliť sa o konkrétnu pomoc núdznym v Ugande a Rwande. Je to príležitosť dávať do skutkov to, čo sa učíme z Božieho slova. Hoci nežijeme ľahkú dobu, verím, že Boh požehná našu štedrosť a otvorenosť voči druhým, aj keď sú od nás vzdialení tisícky kilometrov. 

Obálky s pôstnou krabičkou nájdete v našom kostole na stoličke pri mreži. Kto má záujem, môže si ju prísť vyzdvihnúť a takto sa zapojiť do tejto aktivity. Viac informácií nájdete na www.postnakrabicka.sk

18.FEB
2021
Pastiersky list biskupov Slovenska

Z príležitosti 100. výročia vysviacky troch biskupov v Nitre 13. februára 1921: Mariána Blahu pre Banskobystrickú diecézu, Karola Kmeťka pre Nitrianske biskupstvo a Jána Vojtaššáka pre Spišskú diecézu.

13.FEB
2021
Stanovisko KBS k očkovaniu proti COVID - 19

Bratislava 8. decembra (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska - vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu spôsobenú rozšírením choroby COVID-19, veľké množstvo protichodných, nepravdivých a prekrútených informácií o závažnosti ochorenia a očakávanej vakcinácii, najmä s ohľadom na etické otázky spojené s vývojom a produkciou vakcín, ako aj vzhľadom na početné otázky zo strany veriacich žiadajúcich usmernenie vo svedomí od kompetentnej autority - vydáva toto stanovisko.

13.FEB
2021
Posolstvo Sv. Otca k pôstnemu obdobiu 2021

Z príležitosti začiatku pôstneho obdobia a na hlbšie prežívanie tohto milostivého času, ktorý nám dáva náš láskavý Boh, si môžete prečítať posolstvo pápeža Františka

2.JAN
2021
Rodinné požehnanie v domácnosti

Keďže tento rok kvôli protipandemickým opatreniam nebudem môcť navštevovať Vaše príbytky a požehnať ich, tu nájdete text rodinného požehnania v domácnosti, ktorý si môžete vytlačiť a spoločne sa 6. januára (alebo v nasledujúce dni) pomodliť. Kto chce, aby dom prišiel požehnať kňaz, musí počkať do skončenia opatrení.

23.OKT
2020
Zrušenie verejných sv. omší

Plné znenie vyjadrenia predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského:

"Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré omedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.


Čo sa týka mnohých konkrétnych, praktických otázok, ktoré kňazi aj veriaci kladú, treba povedať, že v danej situácii nie je možné dať všetky presné odpovede. Je však potrebné, aby sa každý oboznámil s platnými pravidlami, a na ich základe kňazi zvážili ako prakticky vyjsť v ústrety konkrétnej pastoračnej potrebe. Ohľadom častej otázky súkromnej modlitby jednotlivcov: úplné zatvorenie chrámov nebolo nariadené, nemožno však konať spoločné podujatia.

V ostatných veciach kňazov prosím o aplikovanie pastoračnej múdrosti, s primeranou obozretnosťou, keďže situácia v spoločnosti je vážna. Ak by sa v konkrétnom prípade ukázalo, že určitú vec nemožno kvôli zákazu vychádzania robiť takým spôsobom, pre aký sa kňaz rozhodol, treba s pokojom a bez hádky prijať upozornenie poriadkových zložiek, vysvetliť dobrý úmysel konania, a následne sa zariadiť podľa ich pokynov."

16.OKT
2020
Verejné sv. omše od 15. 10.

Od 15. 10. 2020 platí až do odvolania zákaz verejných podujatí, čo sa týka aj bohoslužieb. Dovolené je slávenie sv. omše za účasti maximálne 6 osôb, vrátane kňaza a p. kostolníčky. Aby sa to dalo prakticky uskutočniť, túto možnosť dostane rodina, na ktorej úmysel je sv. omša slúžená (max. 4 ľudia z rodiny). Úctivo prosím tých, ktorí si dali odslúžiť sv. omšu, aby najneskôr jeden deň dopredu zavolali na moje tel. číslo (0911 111 770) do 15:00, aby sme sa mohli dohodnúť na čase slúženia sv. omše. Ak ma dovtedy nebudete kontaktovať, sv. omša aj s Vaším úmyslom bude obetovaná bez Vašej účasti. Prosím, aby ste si úmysly overovali na nástenke pred kostolom alebo na internetovej stránke našej farnosti. Ostatných povzbudzujem k sledovaniu sv. omší prostredníctvom Tv LUX, Rádia Lumen, či iných online vysielaní.

Ďalšie sviatosti (sv. spoveď, sv. prijímanie, pomazanie chorých) sa budú vysluhovať individuálne po osobnom dohovore na už vyššie uvedené tel. číslo. Taktisto sa to týka návštev starších a chorých.

Výnimkou sú pohreby a krsty, ktoré môžu byť slávené verejne. V kostole môže pri týchto obradoch byť na 15 m2 plochy jeden človek. Na náš kostol to znamená 15 ľudí.

Zostávajme duchovne spojení v modlitbe a vyprosujme zdravie a Božie požehnanie pre našu farnosť i všetkých chorých a tých, ktorí sa o nich starajú, najmä lekárov, zdravotné sestry, zdravotnícky personál. 

18.SEP
2020
Zmena - nedeľné sv. omše

Od 20. septembra (vrátane) budú sv. omše každú nedeľu až do odvolania v týchto časoch:

07:30 - výlučne pre seniorov nad 65 rokov

09:00 a 10:30 - pre ostatných veriacich

Pri účasti na sv. omši treba dodržať všetky protipandemické opatrenia (rúško na tvári, dezinfekcia rúk, šachovnicové sedenie, sv. prijímanie na ruku). Dôvodom zmeny je zhoršenie pandemickej situácie v našom okrese (Galanta - oranžová farba semaforu). 

15.AUG
2020
Hodová slávnosť 2020

V tomto roku sme si opäť pripomenuli výročnú slávnosť patróna nášho chrámu i celej farnosti. Sv. Jakub bol prvý raz v histórii prítomný nielen na obraze, ktorý je umiestnený za hlavným oltárom, ale aj v malej čiastočke z jeho tela - relikvie, ktorú si mohli farníci uctiť a poprosiť o jeho orodovanie do ďalších dní. Na sviatok sv. Jakuba bol hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom vdp. Benjamín Kosnáč, ktorý pred 26 rokmi pôsobil ako kaplán v Seredi a prichádzal i do Dolnej Stredy. V nedeľu sme mali vzácnu návštevu v osobe J. Ex. Mons. Jozefa Haľka, pomocného biskupa bratislavskej arcidiecézy, ktorý je ako každý biskup, nástupcom apoštolov. V homílii nám pripomenul vlastnosti a charakter nášho patróna a povzbudil k ich nasledovaniu. Nech i tieto dni, ktoré sme mohli spoločne prežívať, sú posilnením našej viery v Boha, upevnením sa v láske k nemu a povzbudením nádeje, že sv. Jakub nám pomáha a vyprosuje hojné milosti z neba.

6.MÁJ
2020
Verejné sv. omše

Oznamujem veriacim, že dňom 6. mája 2020 budú v súlade s rozhodnutím Ústredného krízového štábu MVSR a podľa usmernení Úradu hlavného hygienika SR opätovne obnovené bohoslužby pre verejnosť s istými obmedzeniami. Na základe uvedeného je potrebné vziať do úvahy nasledovné:

Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky platí naďalej. Účasť na bohoslužbách od 6. mája je možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky zostáva v platnosti až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú verejné zhromažďovanie. Fyzická účasť veriacich, ktorí sú v karanténe, alebo javia známky respiračného ochorenia nie je možná.

Prosím veriacich vo vyššom veku, aby pre väčšie zdravotné riziko napriek všetkému ešte zvážili svoju prítomnosť na bohoslužbách. Sedenie v chráme je možné len na označených miestach, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové rozostupy (označených miest je spolu 45). V prípade väčšieho počtu veriacich je možné využiť priestor pred kostolom (ozvučenie priestoru je zabezpečené), kde treba tiež rešpektovať dodržiavanie 2-metrových rozostupov medzi jednotlivými veriacimi.

V nedeľu sa pridáva i tretia sv. omša (07:30 pre seniorov, 09:00 a 10:30 pre ostatných veriacich). Hygienické opatrenia platia aj pre interiéry chrámov. Počas bohoslužieb musia mať účastníci ústa a nos prekryté rúškom. Pri vstupe do kostola je pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky. Prosím veriacich, aby si každý pri vstupe do chrámu vydezinfikoval ruky. Obetné dary sa nebudú nosiť a znak pokoja sa vynecháva. Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva naďalej do rúk. Veriacich prosím, že nakoľko sa koronavírus šíri kvapôčkovou infekciou, aby nedýchali kňazovi na ruky, aby tak neohrozili tých, ktorí prijímajú v rade za nimi. Veriaci, ktorí by z vážneho zdravotného dôvodu nemohli prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozornia kňaza pred bohoslužbou, a prídu na sväté prijímanie na záver, ako poslední. Takisto je potrebné dodržať rozostup aj pri východe z kostola, preto prosím, aby ste vychádzali postupne od zadných lavíc. Nakoľko sa sv. omše majú časovo skrátiť, v týždni budú bez príhovoru a v nedeľu len s krátkou homíliou. Väčšina častí sv. omše bude recitovaná a na sv. prijímanie sa nebude prichádzať ku kňazovi, ale kňaz ku veriacemu. Prosím, aby ste sa čo najmenej dotýkali čohokoľvek v kostole. Kostol sa otvára 15 min. pred začiatkom sv. omše (pri vstupe do kostola treba zachovať 2-metrový rozostup). Modlitby pred i po sv. omše nebudú, prosím o zachovanie posvätného ticha (možnosť pomodliť sa súkromne a tak sa pripraviť na slávenie Eucharistie). Sv. spoveď je možná po osobnom dohovore, ale naďalej platí možnosť vzbudiť si dokonalú ľútosť a tak pristupovať k sv. prijímaniu.

Zachovanie pokoja, ohľaduplnosti, trpezlivosti. Povzbudzujem a prosím veriacich o veľkú trpezlivosť a ohľaduplnosť pri dodržiavaní týchto pravidiel v záujme osobného i spoločného dobra. Prosím o rešpektovanie týchto pokynov, aby sme predišli zbytočným sporom, a prejavenie láskavosti aj obetavosti, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.

 

1.APR
2020
Slávenie Veľkej noci

Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Z tohto dôvodu aj blížiace sa sviatky Veľkej noci kňazi budú sláviť súkromne za zatvorenými dverami kostolov. Veriaci jednotlivých farností majú možnosť tieto obrady sledovať prostredníctvom Tv Lux alebo Rádia Lumen, či iných prostriedkov. Kto sa chce duchovne spojiť a osobnejšie prežívať tieto dni vrelo odporúčam Liturgiu domácej cirkvi, ktorú pripravil vdp. F. Trstenský (https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/rodinna-liturgia-pre-velkonocne-trojdnie-)

V našom farskom chráme budem sláviť jednotlivé obrady:

Kvetná nedeľa - 5. 4. o 10:00 

Zelený Štvrtok - 9.4. o 18:00

Veľký Piatok -  10. 4. o 09:00 krížová cesta, o 15:00 obrady  utrpenia a smrti Pána Ježiša; v tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu 

Veľkonočná vigília - 11. 4. o 20:00       

na konci obradov (cca 21:00 - 21:30) vyjdem z kostola a udelim Eucharistické požehannie celej farnosti (budete počuť zvony z nášho chrámu) Poklona na Bielu sobotu tento rok nebude!!!

Veľkonočná nedeľa - 12. 4. o 10:00

Prajem Vám všetkým (napriek momentálnym okolnostiam) požehnané veľkonočné sviatky. Nech víťazný Kristus naplní Vaše srdcia pokojom, nádejou, trpezlivosťou a láskou. V modlitbách na Vás myslím a žehnám Vám

M. Ferenc, správca farnosti

1.APR
2020
Sv. spoveď - inštrukcia

Čo sa týka individuálnych svätých spovedí: podľa všeobecne známej mienky odborníkov je potrebné upresniť, že vysluhovanie sviatosti zmierenia sa obmedzuje iba na nevyhnutné prípady (ak je to pre Vás nevyhnutné, napr. aj v prípade zaopatrenia zomierajúceho sviatosťami volajte na tel. č.: 0911 111 770). Tieto opatrenia týkajúce sa zákazu verejných bohoslužieb a sv. spovede, či iných sviatostí nie sú prejavom lenivosti ani zbabelosti duchovných pastierov, ale majú za cieľ nešíriť mimoriadne nákazlivú infekciu. Totiž veľmi ľahko sa môžeme nakaziť od nič netušiaceho, bezpríznakového a navonok zdravého človeka. A (nielen) kňazi potrebujú zostať zdraví, keď budú volaní k prípadom ohrozenia života, ktoré budú vyžadovať ich nevyhnutnú a odvážnu reakciu. Prosíme teda o trpezlivosť. Keď táto situácia pominie, bude dosť možností prijať sviatosti s najväčšou úctou a láskou. Využívajme duchovné inšpirácie, ktoré sa nám bohato ponúkajú cez médiá, nezabúdajme na modlitbu a dokonalú lútosť.

18.MAR
2020
 Ako je to teraz so sviatosťou zmierenia? Odpovedá hovorca KBS

Individuálne sväté spovede na požiadanie nie sú zakázané, neodporúča sa však organizovať spoločné spovede. Spovedať sa má prednostne v spovedniciach, ktoré sú opatrené mriežkou, a na tú treba dať priesvitnú zábranu.

Prosíme zároveň veriacich, aby brali ohľad na výnimočnú situáciu a na to, že aj kňazi môžu ochorieť, a potom už nebudú k dispozícii ani tým, čo sa ocitnú v ohrození života. Nemôžeme si v týchto okolnostiach všetci žiadať všetko, na čo sme bežne zvyknutí. Na druhej strane máme príležitosť lepšie si uvedomiť a pripomenúť, že treba pravidelne spytovať svedomie a ľutovať hriechy.

Veriaci z katechizmu poznajú, že existuje aj tzv. dokonalá ľútosť.

Článok 1452: Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá" (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.

Využime teraz túto možnosť. Treba si pravidelne spytovať svedomie, vzbudzovať ľútosť a hriechu sa chrániť. Ak zavádzame bezpečnostné opatrenia, aby sa COVID-19 nešíril, treba sa, samozrejme, vyhýbať aj nákaze hriechu. Vyhýbať sa blízkej príležitosti, nevystavovať sa zbytočne situáciám, v ktorých človek môže do hriechu upadnúť. Naopak, viac sa modliť, viac čítať Sväté písmo a duchovnú literatúru. Jedným slovom, hriechu sa chrániť.

Tak ako ľudia dostávajú informáciu, že teraz nemajú so všetkým chodiť k lekárovi, lebo ho môžu vyradiť zo služby, mali by sme brať do úvahy aj zdravie kňazov - najmä tých, čo sú starší, alebo trpia chronickými nemocami.

Je tu čas skúšky, ktorý preverí aj to, aká je naša viera. Je tu čas byť na seba o čosi náročnejší. Sviatosti sú nesmierne vzácne: sú to pre nás viditeľné znaky neviditeľnej Božej milosti, ustanovené Kristom. Avšak neviditeľná Božia milosť v nás pôsobí, aj keď nám jej viditeľné znaky dočasne nie sú plne k dispozícii. Veríme tomu?

Ponúka sa aj otázka na spytovanie svedomia: nezvykol som si náhodou na svätú spoveď ako na „náplasť“, ktorou prikrývam symptómy pochádzajúce z hlbších príčin, napríklad z pýchy, egoizmu, závisti, či strachu? Neopakujem tam dookola to isté, aby som odišiel, azda na chvíľu spokojný, ale bez toho, že by som sa naozaj obrátil, či posunul k lepšiemu? Teraz je príležitosť ísť do hĺbky. Premýšľať. Spytovať.
Ľutovať. Meniť.

Ak spoveď skutočne potrebujem a skutočne som na ňu dobre pripravený, môžem o ňu individuálne požiadať. Berme však tento čas aj ako príležitosť na dlhšie, poriadnejšie spytovanie svedomia. A ako náročnejšiu prípravu na dobrú svätú spoveď.

-
Martin Kramara, hovorca KBS

12.MAR
2020
Vyhlásenie trnavského arcibiskupa

Vyhlásenie trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha

veriacim a kňazom Trnavskej arcidiecézy

k zákazu konania verejných svätých omší

v dňoch 10. marca-23. marca 2020

 

 

V súvislosti s prísnym rozhodnutím predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho (10. marca 2020), stanoviskom KBS k zákazu slávenia verejných bohoslužieb a aj na základe dnešného zdôvodnenia zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR (11. marca 2020), ktoré majú zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19, odporúčam do pozor­nosti veriacim Trnavskej arcidiecézy nasledujúce inštrukcie.

Pozývam veriacich, nakoľko je možnosť ponechať otvorené kostoly na osobnú modlitbu, aby ich aj v období zákazu slávenia verejných svätých omší od 10. marca do 23. marca 2020 jednotlivo navštevovali a prosili Dobrotivého Pána Boha a našu Nebeskú Matku, Trnavskú Pannu Máriu o zdravie, pomoc a ochranu pre Slovensko. Vnímam vrelú túžbu veriacich po účasti na svätých omšiach a túžim po dni, kedy sa budeme môcť vrátiť k verejnému spoločnému sláveniu svätých omší, rešpektujúc prijaté opatrenia a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva. Pripomínam, že za súčasných mimoriadnych okolností, najmä pre fyzickú a morálnu nemožnosť, veriaci nie sú povinní zúčastniť sa na svä­tých omšiach a to aj v nedeľu. Odporúčam kňazom, aby nechali kostoly otvorené aspoň v niektorých hodinách dňa, najlepšie aj v časoch obvyklého slávenia svätých omší, pre osobnú adoráciu. Vrelo odporúčam i vysta­venie Sviatosti oltárnej. Tento čas môže kňaz využiť na modlitbu, ale i celebrovanie súkrom­nej svätej omše, napr. i na úmysel podľa plánovaného rozpisu, na základe zdôvodnenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 11. marca 2020.

Veriacich pozývam k sledovaniu priamych prenosov svätých omší cez vysielanie TV LUX:

PONDELOK - PIATOK - 7:00 h, 12:00 h, 19:00 h

SOBOTA - 7:00 h, 18:00 h

NEDEĽA 15. 3. 2020 - 10:30 h, 18:00 h

NEDEĽA 22. 3. 2020 - 10:00 h, 18:00 h

Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h. Svätú omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online na strán­ke www.tvlux.sk

Rádio LUMEN ponúka každodenné vysielanie svätej omše ráno o 08:30 h a večer o 18:00 h. Niektoré farnosti zabezpečujú i priame prenosy bohoslužieb do domácností. Tieto treba vhod­ne využiť.

 

Vysluhovanie sviatostí a svätenín nie je možné zanedbať ani v období zákazu slávenia ve­rejných svätých omší od 10. marca do 23. marca 2020, ale majú sa udeľovať v súlade s nate­raz platnými nariadeniami.

Pohrebné obrady v tomto čase je nevyhnutné vysluhovať bez svätej omše a ak je to možné, aj bez väčšieho počtu účastníkov.

Takisto aj pri udeľovaní sviatosti krstu je potrebné poprosiť príbuzných o zúženie okruhu prítomných na obrade.

Sviatosť zmierenia by bolo vhodné vysluhovať v presne určený a vymedzený čas, nie však hromadne (myslí sa tu hromadné spovedanie pred sviatkami). Je potrebné vyhnúť sa tomu, aby sa vytvárali dlhé rady veriacich, ktorí čakajú na svätú spoveď.

Sviatosť pomazania chorých nech kňazi vysluhujú v jednotlivých prípadoch s najvyššou mierou hygieny. V prípade duchovnej služby nakazenému v nemocnici alebo v domácnosti je nevyhnutné postupovať striktne podľa inštrukcií ošetrujúceho lekára a len s ochrannými prv­kami.

 

Na záver Vás všetkých povzbudzujem k pevnej viere, aby sme si spomenuli na našu históriu, kde nás naša Trnavská Panna Mária viac krát zachránila a uvedomme si, že kostol nie je mies­tom nákazy ale spásy.

 

V Trnave, 11. marca 2020

 

Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup

10.MAR
2020
Dôležité upozornenie

Z dôvodu obáv šírenia koronovírusu a na základe rozhodnutia KBS sa od 10.3.2020 po dobu 14 dní nebudú konať žiadne bohoslužby. Veriacim našej farnosti odporúčam aspoň v nedeľu sledovať sv. omšu prostredníctvom televízie LUX alebo rádia Lumen. V prípade zmeny Vás budem informovať - sledovať našu stránku alebo oznamy v obecnom rozhlase. Farský úrad bude vybavovať len najdôležitejšie záležitosti (pohrebné obrady alebo zaopatrenie chorých). V ostatných prípadoch ma môžete kontaktovať na tel. č.: 0911 111 770. Myslím na Vás vo svojich modlitbách a pri súkromných sv. omšiach Vám budem vyprosovať zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie. Prosím, aby ste vo svojich modlitbách mysleli na všetkých chorých a tiež tých, ktorí sa o nich starajú.

Martin Ferenc, správca farnosti

29.OKT
2018
Požehnanie sochy sv. Vendelína

V predvečer spomienky na sv. Vendelína, sme sa zhromaždili okolo sochy tohto svätca, ktorá bola z iniciatívy p. starostu a poslancov obecného zastupiteľstva obnovená a opäť umiestnená na pôvodné miesto. Ďakujeme p.Šmigorvskému zo Serede za realizáciu rekonštrukcie. Taktiež ďakujeme rodine Paldanovej za starostlivosť a zveľadovanie okolia pri soche sv. Vendelína. 

Sv. Vendelín je patrónom pastierov a ochrancom dobytka pred chorobami. Podľa tradície bol synom škótskeho kráľa. Keďže bol nábožný, otec ho vydedil a poslal pásť ovce. Vo veku 20 rokov sa rozhodol vykonať si púť do Ríma. Cestou sa zastavil v nemeckom meste Trier. Tu našiel kláštor s rehoľníkmi, ktorí ho svojim spôsobom života nadchli a rozhodol sa zostať medzi nimi. Po čase si ho mnísi zvolili za svojho opáta a tu aj zomiera okolo roku 617.

A+
A-