4.10. František Assiský - spomienka
Sv. omša o 07:30,
oznamy

DNES

NOVINKY

6.MÁJ
2020

Verejné sv. omše

napísal Martin Ferenc
Verejné sv. omše

Oznamujem veriacim, že dňom 6. mája 2020 budú v súlade s rozhodnutím Ústredného krízového štábu MVSR a podľa usmernení Úradu hlavného hygienika SR opätovne obnovené bohoslužby pre verejnosť s istými obmedzeniami. Na základe uvedeného je potrebné vziať do úvahy nasledovné:

Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky platí naďalej. Účasť na bohoslužbách od 6. mája je možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky zostáva v platnosti až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú verejné zhromažďovanie. Fyzická účasť veriacich, ktorí sú v karanténe, alebo javia známky respiračného ochorenia nie je možná.

Prosím veriacich vo vyššom veku, aby pre väčšie zdravotné riziko napriek všetkému ešte zvážili svoju prítomnosť na bohoslužbách. Sedenie v chráme je možné len na označených miestach, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové rozostupy (označených miest je spolu 45). V prípade väčšieho počtu veriacich je možné využiť priestor pred kostolom (ozvučenie priestoru je zabezpečené), kde treba tiež rešpektovať dodržiavanie 2-metrových rozostupov medzi jednotlivými veriacimi.

V nedeľu sa pridáva i tretia sv. omša (07:30 pre seniorov, 09:00 a 10:30 pre ostatných veriacich). Hygienické opatrenia platia aj pre interiéry chrámov. Počas bohoslužieb musia mať účastníci ústa a nos prekryté rúškom. Pri vstupe do kostola je pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky. Prosím veriacich, aby si každý pri vstupe do chrámu vydezinfikoval ruky. Obetné dary sa nebudú nosiť a znak pokoja sa vynecháva. Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva naďalej do rúk. Veriacich prosím, že nakoľko sa koronavírus šíri kvapôčkovou infekciou, aby nedýchali kňazovi na ruky, aby tak neohrozili tých, ktorí prijímajú v rade za nimi. Veriaci, ktorí by z vážneho zdravotného dôvodu nemohli prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozornia kňaza pred bohoslužbou, a prídu na sväté prijímanie na záver, ako poslední. Takisto je potrebné dodržať rozostup aj pri východe z kostola, preto prosím, aby ste vychádzali postupne od zadných lavíc. Nakoľko sa sv. omše majú časovo skrátiť, v týždni budú bez príhovoru a v nedeľu len s krátkou homíliou. Väčšina častí sv. omše bude recitovaná a na sv. prijímanie sa nebude prichádzať ku kňazovi, ale kňaz ku veriacemu. Prosím, aby ste sa čo najmenej dotýkali čohokoľvek v kostole. Kostol sa otvára 15 min. pred začiatkom sv. omše (pri vstupe do kostola treba zachovať 2-metrový rozostup). Modlitby pred i po sv. omše nebudú, prosím o zachovanie posvätného ticha (možnosť pomodliť sa súkromne a tak sa pripraviť na slávenie Eucharistie). Sv. spoveď je možná po osobnom dohovore, ale naďalej platí možnosť vzbudiť si dokonalú ľútosť a tak pristupovať k sv. prijímaniu.

Zachovanie pokoja, ohľaduplnosti, trpezlivosti. Povzbudzujem a prosím veriacich o veľkú trpezlivosť a ohľaduplnosť pri dodržiavaní týchto pravidiel v záujme osobného i spoločného dobra. Prosím o rešpektovanie týchto pokynov, aby sme predišli zbytočným sporom, a prejavenie láskavosti aj obetavosti, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.

 Zdieľať
Diskusia
A+
A-