22.9.
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

NOVINKY

18.SEP
2020
Zmena - nedeľné sv. omše

Od 20. septembra (vrátane) budú sv. omše každú nedeľu až do odvolania v týchto časoch:

07:30 - výlučne pre seniorov nad 65 rokov

09:00 a 10:30 - pre ostatných veriacich

Pri účasti na sv. omši treba dodržať všetky protipandemické opatrenia (rúško na tvári, dezinfekcia rúk, šachovnicové sedenie, sv. prijímanie na ruku). Dôvodom zmeny je zhoršenie pandemickej situácie v našom okrese (Galanta - oranžová farba semaforu). 

15.AUG
2020
Hodová slávnosť 2020

V tomto roku sme si opäť pripomenuli výročnú slávnosť patróna nášho chrámu i celej farnosti. Sv. Jakub bol prvý raz v histórii prítomný nielen na obraze, ktorý je umiestnený za hlavným oltárom, ale aj v malej čiastočke z jeho tela - relikvie, ktorú si mohli farníci uctiť a poprosiť o jeho orodovanie do ďalších dní. Na sviatok sv. Jakuba bol hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom vdp. Benjamín Kosnáč, ktorý pred 26 rokmi pôsobil ako kaplán v Seredi a prichádzal i do Dolnej Stredy. V nedeľu sme mali vzácnu návštevu v osobe J. Ex. Mons. Jozefa Haľka, pomocného biskupa bratislavskej arcidiecézy, ktorý je ako každý biskup, nástupcom apoštolov. V homílii nám pripomenul vlastnosti a charakter nášho patróna a povzbudil k ich nasledovaniu. Nech i tieto dni, ktoré sme mohli spoločne prežívať, sú posilnením našej viery v Boha, upevnením sa v láske k nemu a povzbudením nádeje, že sv. Jakub nám pomáha a vyprosuje hojné milosti z neba.

6.MÁJ
2020
Verejné sv. omše

Oznamujem veriacim, že dňom 6. mája 2020 budú v súlade s rozhodnutím Ústredného krízového štábu MVSR a podľa usmernení Úradu hlavného hygienika SR opätovne obnovené bohoslužby pre verejnosť s istými obmedzeniami. Na základe uvedeného je potrebné vziať do úvahy nasledovné:

Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky platí naďalej. Účasť na bohoslužbách od 6. mája je možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky zostáva v platnosti až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú verejné zhromažďovanie. Fyzická účasť veriacich, ktorí sú v karanténe, alebo javia známky respiračného ochorenia nie je možná.

Prosím veriacich vo vyššom veku, aby pre väčšie zdravotné riziko napriek všetkému ešte zvážili svoju prítomnosť na bohoslužbách. Sedenie v chráme je možné len na označených miestach, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové rozostupy (označených miest je spolu 45). V prípade väčšieho počtu veriacich je možné využiť priestor pred kostolom (ozvučenie priestoru je zabezpečené), kde treba tiež rešpektovať dodržiavanie 2-metrových rozostupov medzi jednotlivými veriacimi.

V nedeľu sa pridáva i tretia sv. omša (07:30 pre seniorov, 09:00 a 10:30 pre ostatných veriacich). Hygienické opatrenia platia aj pre interiéry chrámov. Počas bohoslužieb musia mať účastníci ústa a nos prekryté rúškom. Pri vstupe do kostola je pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky. Prosím veriacich, aby si každý pri vstupe do chrámu vydezinfikoval ruky. Obetné dary sa nebudú nosiť a znak pokoja sa vynecháva. Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva naďalej do rúk. Veriacich prosím, že nakoľko sa koronavírus šíri kvapôčkovou infekciou, aby nedýchali kňazovi na ruky, aby tak neohrozili tých, ktorí prijímajú v rade za nimi. Veriaci, ktorí by z vážneho zdravotného dôvodu nemohli prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozornia kňaza pred bohoslužbou, a prídu na sväté prijímanie na záver, ako poslední. Takisto je potrebné dodržať rozostup aj pri východe z kostola, preto prosím, aby ste vychádzali postupne od zadných lavíc. Nakoľko sa sv. omše majú časovo skrátiť, v týždni budú bez príhovoru a v nedeľu len s krátkou homíliou. Väčšina častí sv. omše bude recitovaná a na sv. prijímanie sa nebude prichádzať ku kňazovi, ale kňaz ku veriacemu. Prosím, aby ste sa čo najmenej dotýkali čohokoľvek v kostole. Kostol sa otvára 15 min. pred začiatkom sv. omše (pri vstupe do kostola treba zachovať 2-metrový rozostup). Modlitby pred i po sv. omše nebudú, prosím o zachovanie posvätného ticha (možnosť pomodliť sa súkromne a tak sa pripraviť na slávenie Eucharistie). Sv. spoveď je možná po osobnom dohovore, ale naďalej platí možnosť vzbudiť si dokonalú ľútosť a tak pristupovať k sv. prijímaniu.

Zachovanie pokoja, ohľaduplnosti, trpezlivosti. Povzbudzujem a prosím veriacich o veľkú trpezlivosť a ohľaduplnosť pri dodržiavaní týchto pravidiel v záujme osobného i spoločného dobra. Prosím o rešpektovanie týchto pokynov, aby sme predišli zbytočným sporom, a prejavenie láskavosti aj obetavosti, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.

 

A+
A-