25.6.
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

NOVINKY

2.JAN
2021

Rodinné požehnanie v domácnosti

napísal Martin Ferenc
Rodinné požehnanie v domácnosti

Keďže tento rok kvôli protipandemickým opatreniam nebudem môcť navštevovať Vaše príbytky a požehnať ich, tu nájdete text rodinného požehnania v domácnosti, ktorý si môžete vytlačiť a spoločne sa 6. januára (alebo v nasledujúce dni) pomodliť. Kto chce, aby dom prišiel požehnať kňaz, musí počkať do skončenia opatrení.

 

 

 

RODINNÉ POŽEHNANIE V DOMÁCNOSTI

v období Zjavenia Pána

 

Takýto obrad môže viesť otec rodiny, pričom je vhodné, aby použil vodu a kriedu požehnanú kňazom na slávnosť Zjavenia Pána.

 

Otec: V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého.

Rodina: Amen.

O. Pokoj nášmu domu a všetkým, čo v ňom bývame.

R. I s duchom tvojím.

 

Počúvajme slová sv. Evanjelia podľa Matúša: (2, 1. 10-11) Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu. A hľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

 

Chvíľa ticha

 

S radosťou za dar Božieho Syna velebme nášho Spasiteľa a prednesme mu svoje prosby:

1. Pane Ježišu, Boží Syn, žil si s nami ako človek, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi; daj, aby sme boli dobré deti nášho dobrého Boha.

R. Prosíme ťa, vyslyš nás.

2. Pane Ježišu, ty si sa v nazaretskej rodine vzmáhal v múdrosti a bol si v obľube u Boha i ľudí; daj, aby otcovia a matky boli prvými učiteľmi a svedkami viery pre svoje deti.

R. Prosíme ťa, vyslyš nás.

3. Pane Ježišu, Kráľ pokoja, ty si nám priniesol svoj pokoj; daj, aby všetci, čo v tomto dome bývajú, tešili sa zdraviu i pokoju a žili v láske a svornosti a boli ti za všetko vďační.

R. Prosíme ťa, vyslyš nás.

4. Pane Ježišu, priniesol si radostnú zvesť trpiacim a chudobným a uzdravoval si pokorných srdcom; chráň nás od prílišných starostí a otvor naše srdce pre trpiacich a núdznych.

R. Prosíme ťa, vyslyš nás.

5. Pane Ježišu, Život veriacich, ty si prijal Máriu a Jozefa k sebe do nebeskej vlasti; prijmi aj zosnulých z našej rodiny medzi svojich spravodlivých v nebi.

R. Prosíme ťa, vyslyš nás.

 

O. A teraz sa spolu modlime, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus: R. Otče náš...

O. Dajme si znak pokoja.

R. Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

 

O. Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami tvojho Syna; posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našej rodine žili vo svornosti a láske. Bože, ochraňuj náš dom pred zlom a hriechom, požehnávaj ho i všetkých, čo v ňom bývajú, aby sme ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista, nášho Pána. R. Amen.

 

Otec alebo matka pokropí požehnanou vodou prítomných i celý dom, pričom povie:

 

Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

 

Na horné veraje dvier kriedou napíše:

 

20 - C + M + B - 21

(Christus mansionem benedicat – Kristus nech žehná tento dom)

 

O. Prosme teraz spoločne Pannu Máriu o pomoc a ochranu:

R. Zdravas Mária... Pod tvoju ochranu sa utiekame...

 

O. Dnes prišla spása do nášho domu. Pokoj a požehnanie nech spočíva na ňom a nech napĺňa všetkých nás. V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého. R. Amen.Zdieľať
Diskusia
A+
A-