22.2. Katedra sv. Petra, apoštola - sviatok
Sv. omša o 17:00,
oznamy

DNES

K?azi p�sobiaci vo farnosti

 
Kňazi pôsobiaci vo farnosti:


Farári (resp. správcovia farnosti):

 • 1313 - Andreas, parochus in Zeradehel ad Vagum
 • ? ? ?
 • 1560 – ? Juraj Orozy
 • 1562 – ? Ján de Zeradahel
 • ? ? ?
 • 1612 – 1624 FrantiÅ¡ek Babóthy (významná osobnos?, cirkevný spisovate?)
 • ? ? ?
 • 1647 – ? Juraj Kolosy
 • ? ? ?
 • 1660 – ? Benedikt Gudóczy
 • 1688 – 1691 Ján Gabrieli
 • 1691 – 1695 Pavol Dorikovi? (Dreikovi?)
 • 1695 – 1705 Matej Paulikovi?
 • 1705 – 1709 Ján Megléthy
 • 1709 – 1717 Juraj Paron?ay
 • 1717 – 1720 Gabriel Loksay
 • 1720 – 1720 Juraj Gyöngyösy
 • 1720 – 1727 Ján Weinperger
 • 1727 – 1750 Samuel Szalay
 • 1750 – 1752 FrantiÅ¡ek Holt
 • 1752 – 1764 Ladislav Okoli?ányi
 • 1764 – 1775 Ladislav Gulik
 • 1775 – 1806 Anton Valdinuczi
 • 1806 – 1838 Lazar Vághy
 • 1838 – 1846 Å tefan Bublik
 • 1846 – 1851 Ján Lehoczky
 • 1851 – 1886 FrantiÅ¡ek Zatkovics
 • 1886 – 1923 Jozef Vojtek (pochovaný v Dolnej Strede)
 • 1923 – 1924 Jozef Å oka
 • 1924 – 1929 Dr. FerdiÅ¡ Juriga
 • 1929 – 1930 Rudolf Rummel
 • 1930 – 1949 Andrej Szentgyörgy (?ur?ek) (pochovaný v Dolnej Strede)
 • 1949 – 1952 Michal Klimo
 • 1952 – 1957 Jozef Varga
 • 1957 – 1982 Timotej Pozdech (pochovaný v Dolnej Strede)

Po smrti vdp. Pozdecha 27. 9. 1982 spravovali farnos? Dolná Streda ,,ex currendo,, farári zo Serede až do 1. 7. 2008

 • 1982 – 1988 Mons. Ján Sokol, dekan - farár v Seredi, neskorší arcibiskup a metropolita v Trnave
 • 1988 – 1990 Juraj Augustin, farár v Seredi (terajší farár v Lábe)
 • 1990 – 1995 Peter Ku?era, farár v Seredi (terajší farár v ?erveníku)
 • 1995 – 1996 Ján Bederka, farár v Seredi (terajší dekan - farár v PieÅ¡?anoch - sv. Å tefanovi)
 • 1996 – 2008 Ján Bu?ík, dekan - farár v Seredi (terajší vo farár Voderadoch)
 • 2008 –  2014 Peter Mikula, Å¡kolský dekan (správca farnosti od 1. 7. 2008, za riadneho farára vymenovaný 1. 11. 2009)
 • 2014 - Martin Ferenc

Kapláni:

 • ???
 • 1796 – 1796 Andrej Jancsó (Jan?o)- významná  osobnos? - cirkevný spisovate?
 • ???
 • ? – 1896 Eugen Nagy
 • 1896 – 1897 FrantiÅ¡ek Fallenbückl
 • 1897 – 1898 Ján Horváth
 • 1898 – 1899 Ján Jerró
 • 1899 – 1905 Å tefan Jankovi?
 • 1905 – 1906 Dr. Pavol Zeicha
 • 1906 – 1907 Augustín Gramantel
 • 1907 – 1912 FrantiÅ¡ek Prokop
 • 1912 – 1915 Juraj Polónyi
 • 1915 – 1916 Ján Lapicz
 • 1916 – 1916 Å tefan Szarka
 • 1917 – 1919 Karol Lazar
 • 1919 – 1920 Jozef Horecsny
 • 1920 – 1925 Jozef Å oka
 • 1925 – 1928 Å tefan Ripper
 • 1928 – 1929 Rudolf Rummel
 • 1931 – 1932 FrantiÅ¡ek MartinË™
 • 1932 – 1934 Alexander Metzner
 • 1934 – 1934 Jozef KubiÅ¡
 • 1934 – 1936 Tibor Montskó
 • 1936 – 1937 FrantiÅ¡ek Presinszky
 • 1937 – 1938 Michal Borsos
 • 1938 – 1938 Rudolf Szüllo
 • 1938 – 1940 Anton Horák
 • 1940 – 1941 Emil Kamody
 • 1941 – 1942 Ján BartoÅ¡
 • 1942 – 1942 Alexej Piovar?i
 • 1942 – 1943 Január FrantiÅ¡ek Valovi?, teÅ¡ite?
 • 1943 – 1946 ThDr. FrantiÅ¡ek Žák
 • 1946 – 1947 Anton Nagy
 • 1947 – 1948 Ján GábriÅ¡ (žijúci v Trhovej Hradskej)
 • 1948 – 1949 Jozef Kuzma

Po smrti vdp. farára Andreja Szentgyörgyho (?ur?eka) už oficiálne kaplán do Dolnej Stredy pridelený nebol až do dnešných dní, nako?ko filiálka Váhovce sa stala samostatnou farnos?ou a nebolo potrebné, aby tam už dochádzali k?azi z Dolnej Stredy.

Kapláni, ktorí vypomáhali seredskému farárovi v rokoch 1982 - 2008 v Dolnej Strede:

 • 1982 – 1984 Jozef Kolpák
 • 1984 – 1985 Jozef Lehocký
 • 1985 – 1988 ThDr. Juraj Augustin
 • 1987 – 1989 PhDr. Ladislav Kuna
 • 1990 – 1991 Rudolf Da?o
 • 1991 – 1992 ICLic. Zdenko Sitka
 • 1992 – 1993 ?ubomír Varga
 • 1994 – 1995 Benjamín Kosná?
 • 1995 – 1996 Richard Jankovi?
 • 1996 – 1997 Jozef GajdoÅ¡
 • 1997 – 1998 Ján Bu?ek
 • 1998 – 2000 Miroslav Kostolný
 • 2000 – 2001 MiloÅ¡ Kohútek
 • 2001 – 2002 Ondrej Porubský
 • 2002 – 2004 Miroslav Michalka
 • 2004 – 2005 Peter Kuku?ka
 • 2005 – 2006 Peter Å tefaník
 • 2006 – 2007 Ing. MaroÅ¡ Lovi?
 • 2007 – 2008 Peter Mikula

Zdroj: Séria farností Ostrihomskej arcidiecézy do roku 1884 ; Farská matrika

Významné osobnosti Dolnej Stredy

František Babothy, vyšší cirkevný hodnostár, 16. stor. Trnava

Študoval v Trnave, filozofiu a teológiu vo viedenskom seminári. Po k?azskej vysviacke pôsobil ako farár v Kolárove. V roku 1612 bol menovaný za dolnostredského farára. Po dvanástich rokoch pôsobenia v našej farnosti bol preložený. Po?as pôsobenia v Dolnej Strede bol r. 1614 vymenovaný za kanonika bratislavskej kapituly. R. 1632 bol vymenovaný za titulárneho opáta sklóšského. V roku 1624 bol arcibiskupom vymenovaný za kanonika ostrihomskej kapituly, ?o bola v tom ?ase ve?ká pocta. V roku 1631 sa stal hontianskym arcidiakonom. Do tzv. Liber Ruber vypracoval životopisy mnohých ostrihomských arcibiskupov a kanonikov.

Andrej Jan?o (Jancsó), cirkevný spisovate?

Tento významný cirkevný spisovate? sa narodil 29. 11. 1756 v Hronských Kosihách. Štúdium teológie ukon?il v Budapešti v roku 1784, kedy bol vysvätený za k?aza. Ako kaplán pôsobil v Stent Miklós, Jed?ových Kosto?anoch 1787, v Trnave 1789, v Sobotišti 1792, v Hájskom a Zbehoch 1793, v Galante 1795 a v Dolnej Strede 1796. Ako farár pôsobil na ?alších ôsmich miestach až do odchodu do dôchodku v roku 1814. Zomrel 3. 8. 1824 v Starom Tekove. Jeho rukopisná pozostalos? je zachovaná v nem?ine.

ThDr. Ferdinand Juriga, poslanec Uhorského snemu v Budapešti i Národného zhromaždenia v Prahe

Narodil sa 12. 10. 1874 v Gbeloch. Študoval na gymnáziu v Ostrihome. Teologické štúdiá absolvoval v Ostrihome a na viedenskom Pázmaneu. V roku 1898 bol vysvätený za k?aza. Ako kaplán pôsobil vo Ve?kej Mani, Palárikove, Leviciach. V roku 1905 ho ostrihomský arcibiskup menoval za farára do Vajnor. V roku 1923 bol menovaný za farára do farnosti Dolná Streda. V roku 1924 bol zárove? assesorom u biskupa na ordinariáte v Trnave. Od roku 1930 žil na odpo?inku v Bratislave. Hoci bol katolícky k?az, predsa bol v rokoch 1906-1918 poslancom uhorského snemu. Po vzniku ?eskoslovenska bol v rokoch 1918 - 1929 poslancom Národného zhromaždenia. Stal sa autorom politických, ideových a náboženských ?lánkov, memoárov. Zomrel 23. 11. 1950. Jeho telesné pozostatky v sú?asnosti odpo?ívajú na národnom cintoríne v Martine.

Emil Vidovi?, kanonik, ?estný cirkevný hodnostár

Narodil sa 5. 4. 1926 v Dolnej Strede. Po štúdiách na Bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 23. 12. 1950 vysvätený za k?aza. Ako kaplán pôsobil v Pezinku 1957, Holí?i, Ba - N. Meste. Ako administrátor farnosti pôsobil od roku 1962 Križovanoch nad Dudváhom, 1966 v Ra?i, 1969 Ružindole. V roku 1976 ho vtedajší biskup Julius Gábriš vymenoval za farára do Šaštína – Stráží. Tu pôsobil ako obvodný dekan. Neskôr bol menovaný za archipresbytera a kanonika. Zomrel 11. 2. 1986. Jeho telo o?akáva slávne vzkriesenie na cintoríne v Dolnej Strede.

Timotej Pozdech, cirkevný hudobný skladate?

Narodil sa 27. 9. 1919 v Hrn?iarovciach n. Parnou vo viacdetnej rodine. Po štúdiách v Trnave a v Bratislave bol 12. 6. 1949 vysvätený za k?aza. Ako kaplán pôsobil vo farnostiach r. 1949 Ve?ké Ludince, 1950 Trnava; v roku 1951 musel narukova? na základnú vojenskú službu. Po jej skon?ení pôsobil ako kaplán v Seredi tri roky od roku 1954 do roku 1957. V tomto roku ho vtedajší pán biskup Mons. Ambróz Lazík vymenoval za administrátora farnosti Dolná Streda. Tu pôsobil až do svojej smrti 27. 9. 1982. Jeho telo odpo?íva v pokoji na miestnom cintoríne. Po?as svojho pôsobenia v Dolnej Strede zložil viacero omšových piesní.

J. E. Mons. Dr.h.c. Ján Sokol, arcibiskup - metropolita

Narodil sa 9. októbra 1933 v Jacovciach pri Topo??anoch. Po štúdiách na gymnáziu v Topo??anoch a na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave 23. júna 1957 bol vysvätený za k?aza biskupom Ambrózom Lazíkom. Po vysviacke pôsobil ako kaplán v Šuranoch, Leviciach, BA – Novom Meste, Štúrove. V roku 1968 ho otec biskup Ambróz Lazík vymenoval za prefekta k?azského seminára v Bratislave. V roku 1970 bol menovaný za kaplána do Serede. Po odchode pána farára Frtúsa na odpo?inok sa stal správcom farnosti v Seredi. V roku 1975 sa stal dekanom. Tu sa venoval mládeži a mladým rodinám budovaním malých spolo?enstiev. Po smrti vdp. Timoteja Pozdecha sa stal správcom dolnostredskej farnosti ex currendo zo Serede. V roku 1987 ho po smrti Mons. Júliusa Gábriša zvolili za apoštolského administrátora. Za biskupa bol vysvätený 12. júna 1988 v Trnave v katedrále sv. Jána Krstite?a. 26. júla 1989 bol Ján Sokol menovaný za trnavského arcibiskupa. 10. septembra 1989 bol slávnostne inaugurovaný do úradu trnavského arcibiskupa a metropolitu Slovenska. Arcibiskupské pálium mu odovzdal pápež Ján Pavol II 22. apríla 1990 pri svojej návšteve ?eskoslovenska v Bratislave - Vajnoroch. 31. marca 1995 bol menovaný za bratislavsko-trnavského arcibiskupa - metropolitu. Po úprave hraníc slovenských diecéz a po vzniku arcibiskupstva v Bratislave sa 14. februára 2008 stal trnavským arcibiskupom. Jeho biskupské heslo je: "Per Mariam ad Jesum" (Skrze Máriu k Ježišovi).
V ?ase, ke? spravoval farnos? Dolná Streda, sa zrekonštruoval farský kostol sv. Jakuba a urobili sa niektoré stavebné úpravy v interiéri kostola.
Zásluhou otca arcibiskupa Dolná Streda dostala po 26 rokoch opä? k?aza a na jeho iniciatívu sa za?alo s dielom "farského centra".

Ostatné významé osobnosti Dolnej Stredy:

Jozef Vranka, novinár a spisovate?

Narodil sa 21. 1. 1934 v Dolnej Strede. Po maturite na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Bratislave absolvoval štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde v roku 1982 získal doktorát z filozofie. Pracoval ako novinár v Slovenskom rozhlase a Slovenskej televízii. Písal aj poviedky a reportáže, ktoré publikoval v rôznych novinách a ?asopisoch. Je autorom knihy "Z doliny prerástol hory" o významnom slovenskom k?azovi, umelcovi a vynálezcovi Jozefovi Murgašovi. V sú?asnosti žije v Bratislave.

Ján Majko, významný slovenský jaskyniar

Narodil sa 17. 9. 1900 v Dolnej Strede. Po skon?ení základného vzdelania v r. 1912 v Dolnej Strede pracoval ako po?nohospodársky robotník už od dvanástich rokov. Po?as 1. sv. vojny bojoval na fronte pri Udine v Talianku. V rokoch 1923 – 1936 bol príslušníkom pohrani?nej stráže. Práve v tomto ?ase (r. 1926) objavil jasky?u Domica. Neskôr sa zaslúžil o objavy viacerých archeologických a paleontologických nálezov v slovenských jaskyniach.
V 50. rokoch 20. storo?ia sa spolu s Dr. Jurajom Bártom a Deziderom Horvátom zaslúžil o výskum náhodne objavených jaský? v blízkosti nitrianskej kalvárie - Jaskyne v Stra?ej ceste dlhej asi 50 m a Jaskyne pod vrcholom Kalvárie. Po ?om je pomenovaná najvä?šia sie? v jaskyni Domica i jedna z hlavných ulíc v Dolnej Strede. Zomrel v Trnave 29. 12. 1985. Pochovaný je na cintoríne v Dolnej Strede.


Prof. MUDr. Miroslav Danaj CSc., chirurg a univerzitný pedagóg

Lýdia Boríková, akademická maliarka

Vojtech Mihálik, básnik a spisovate?


Å portovci

Kamil Majerník, prvoligový futbalista a tréner

Štefan Pšenko, prvoligový futbalista

František Rapan, prvoligový futbalista
A+
A-