26.5. Najsvätejšia Trojica - slávnosť
Sv. omša o 09:00,
oznamy

DNES

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

 
Kňazi pôsobiaci vo farnosti:


Farári (resp. správcovia farnosti):

 • 1313 - Andreas, parochus in Zeradehel ad Vagum
 • ? ? ?
 • 1560 – ? Juraj Orozy
 • 1562 – ? Ján de Zeradahel
 • ? ? ?
 • 1612 – 1624 František Babóthy (významná osobnosť, cirkevný spisovateľ)
 • ? ? ?
 • 1647 – ? Juraj Kolosy
 • ? ? ?
 • 1660 – ? Benedikt Gudóczy
 • 1688 – 1691 Ján Gabrieli
 • 1691 – 1695 Pavol Dorikovič (Dreikovič)
 • 1695 – 1705 Matej Paulikovič
 • 1705 – 1709 Ján Megléthy
 • 1709 – 1717 Juraj Parončay
 • 1717 – 1720 Gabriel Loksay
 • 1720 – 1720 Juraj Gyöngyösy
 • 1720 – 1727 Ján Weinperger
 • 1727 – 1750 Samuel Szalay
 • 1750 – 1752 František Holt
 • 1752 – 1764 Ladislav Okoličányi
 • 1764 – 1775 Ladislav Gulik
 • 1775 – 1806 Anton Valdinuczi
 • 1806 – 1838 Lazar Vághy
 • 1838 – 1846 Štefan Bublik
 • 1846 – 1851 Ján Lehoczky
 • 1851 – 1886 František Zatkovics
 • 1886 – 1923 Jozef Vojtek (pochovaný v Dolnej Strede)
 • 1923 – 1924 Jozef Šoka
 • 1924 – 1929 Dr. Ferdiš Juriga
 • 1929 – 1930 Rudolf Rummel
 • 1930 – 1949 Andrej Szentgyörgy (Ďurček) (pochovaný v Dolnej Strede)
 • 1949 – 1952 Michal Klimo
 • 1952 – 1957 Jozef Varga
 • 1957 – 1982 Timotej Pozdech (pochovaný v Dolnej Strede)

Po smrti vdp. Pozdecha 27. 9. 1982 spravovali farnosť Dolná Streda ,,ex currendo,, farári zo Serede až do 1. 7. 2008

 • 1982 – 1988 Mons. Ján Sokol, dekan - farár v Seredi, neskorší arcibiskup a metropolita v Trnave
 • 1988 – 1990 Juraj Augustin, farár v Seredi (terajší farár v Lábe)
 • 1990 – 1995 Peter Kučera, farár v Seredi (terajší farár v Červeníku)
 • 1995 – 1996 Ján Bederka, farár v Seredi (terajší dekan - farár v Piešťanoch - sv. Štefanovi)
 • 1996 – 2008 Ján Bučík, dekan - farár v Seredi (terajší vo farár Voderadoch)
 • 2008 –  2014 Peter Mikula, školský dekan (správca farnosti od 1. 7. 2008, za riadneho farára vymenovaný 1. 11. 2009)
 • 2014 - Martin Ferenc

Kapláni:

 • ???
 • 1796 – 1796 Andrej Jancsó (Jančo)- významná  osobnosť - cirkevný spisovateľ
 • ???
 • ? – 1896 Eugen Nagy
 • 1896 – 1897 František Fallenbückl
 • 1897 – 1898 Ján Horváth
 • 1898 – 1899 Ján Jerró
 • 1899 – 1905 Štefan Jankovič
 • 1905 – 1906 Dr. Pavol Zeicha
 • 1906 – 1907 Augustín Gramantel
 • 1907 – 1912 František Prokop
 • 1912 – 1915 Juraj Polónyi
 • 1915 – 1916 Ján Lapicz
 • 1916 – 1916 Štefan Szarka
 • 1917 – 1919 Karol Lazar
 • 1919 – 1920 Jozef Horecsny
 • 1920 – 1925 Jozef Šoka
 • 1925 – 1928 Štefan Ripper
 • 1928 – 1929 Rudolf Rummel
 • 1931 – 1932 František Martinÿ
 • 1932 – 1934 Alexander Metzner
 • 1934 – 1934 Jozef Kubiš
 • 1934 – 1936 Tibor Montskó
 • 1936 – 1937 František Presinszky
 • 1937 – 1938 Michal Borsos
 • 1938 – 1938 Rudolf Szüllo
 • 1938 – 1940 Anton Horák
 • 1940 – 1941 Emil Kamody
 • 1941 – 1942 Ján Bartoš
 • 1942 – 1942 Alexej Piovarči
 • 1942 – 1943 Január František Valovič, tešiteľ
 • 1943 – 1946 ThDr. František Žák
 • 1946 – 1947 Anton Nagy
 • 1947 – 1948 Ján Gábriš (žijúci v Trhovej Hradskej)
 • 1948 – 1949 Jozef Kuzma

Po smrti vdp. farára Andreja Szentgyörgyho (Ďurčeka) už oficiálne kaplán do Dolnej Stredy pridelený nebol až do dnešných dní, nakoľko filiálka Váhovce sa stala samostatnou farnosťou a nebolo potrebné, aby tam už dochádzali kňazi z Dolnej Stredy.

Kapláni, ktorí vypomáhali seredskému farárovi v rokoch 1982 - 2008 v Dolnej Strede:

 • 1982 – 1984 Jozef Kolpák
 • 1984 – 1985 Jozef Lehocký
 • 1985 – 1988 ThDr. Juraj Augustin
 • 1987 – 1989 PhDr. Ladislav Kuna
 • 1990 – 1991 Rudolf Daňo
 • 1991 – 1992 ICLic. Zdenko Sitka
 • 1992 – 1993 Ľubomír Varga
 • 1994 – 1995 Benjamín Kosnáč
 • 1995 – 1996 Richard Jankovič
 • 1996 – 1997 Jozef Gajdoš
 • 1997 – 1998 Ján Buček
 • 1998 – 2000 Miroslav Kostolný
 • 2000 – 2001 Miloš Kohútek
 • 2001 – 2002 Ondrej Porubský
 • 2002 – 2004 Miroslav Michalka
 • 2004 – 2005 Peter Kukučka
 • 2005 – 2006 Peter Štefaník
 • 2006 – 2007 Ing. Maroš Lovič
 • 2007 – 2008 Peter Mikula

Zdroj: Séria farností Ostrihomskej arcidiecézy do roku 1884 ; Farská matrika

Významné osobnosti Dolnej Stredy

František Babothy, vyšší cirkevný hodnostár, 16. stor. Trnava

Študoval v Trnave, filozofiu a teológiu vo viedenskom seminári. Po kňazskej vysviacke pôsobil ako farár v Kolárove. V roku 1612 bol menovaný za dolnostredského farára. Po dvanástich rokoch pôsobenia v našej farnosti bol preložený. Počas pôsobenia v Dolnej Strede bol r. 1614 vymenovaný za kanonika bratislavskej kapituly. R. 1632 bol vymenovaný za titulárneho opáta sklóšského. V roku 1624 bol arcibiskupom vymenovaný za kanonika ostrihomskej kapituly, čo bola v tom čase veľká pocta. V roku 1631 sa stal hontianskym arcidiakonom. Do tzv. Liber Ruber vypracoval životopisy mnohých ostrihomských arcibiskupov a kanonikov.

Andrej Jančo (Jancsó), cirkevný spisovateľ

Tento významný cirkevný spisovateľ sa narodil 29. 11. 1756 v Hronských Kosihách. Štúdium teológie ukončil v Budapešti v roku 1784, kedy bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Stent Miklós, Jedľových Kostoľanoch 1787, v Trnave 1789, v Sobotišti 1792, v Hájskom a Zbehoch 1793, v Galante 1795 a v Dolnej Strede 1796. Ako farár pôsobil na ďalších ôsmich miestach až do odchodu do dôchodku v roku 1814. Zomrel 3. 8. 1824 v Starom Tekove. Jeho rukopisná pozostalosť je zachovaná v nemčine.

ThDr. Ferdinand Juriga, poslanec Uhorského snemu v Budapešti i Národného zhromaždenia v Prahe

Narodil sa 12. 10. 1874 v Gbeloch. Študoval na gymnáziu v Ostrihome. Teologické štúdiá absolvoval v Ostrihome a na viedenskom Pázmaneu. V roku 1898 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Veľkej Mani, Palárikove, Leviciach. V roku 1905 ho ostrihomský arcibiskup menoval za farára do Vajnor. V roku 1923 bol menovaný za farára do farnosti Dolná Streda. V roku 1924 bol zároveň assesorom u biskupa na ordinariáte v Trnave. Od roku 1930 žil na odpočinku v Bratislave. Hoci bol katolícky kňaz, predsa bol v rokoch 1906-1918 poslancom uhorského snemu. Po vzniku Československa bol v rokoch 1918 - 1929 poslancom Národného zhromaždenia. Stal sa autorom politických, ideových a náboženských článkov, memoárov. Zomrel 23. 11. 1950. Jeho telesné pozostatky v súčasnosti odpočívajú na národnom cintoríne v Martine.

Emil Vidovič, kanonik, čestný cirkevný hodnostár

Narodil sa 5. 4. 1926 v Dolnej Strede. Po štúdiách na Bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 23. 12. 1950 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Pezinku 1957, Holíči, Ba - N. Meste. Ako administrátor farnosti pôsobil od roku 1962 Križovanoch nad Dudváhom, 1966 v Rači, 1969 Ružindole. V roku 1976 ho vtedajší biskup Julius Gábriš vymenoval za farára do Šaštína – Stráží. Tu pôsobil ako obvodný dekan. Neskôr bol menovaný za archipresbytera a kanonika. Zomrel 11. 2. 1986. Jeho telo očakáva slávne vzkriesenie na cintoríne v Dolnej Strede.

Timotej Pozdech, cirkevný hudobný skladateľ

Narodil sa 27. 9. 1919 v Hrnčiarovciach n. Parnou vo viacdetnej rodine. Po štúdiách v Trnave a v Bratislave bol 12. 6. 1949 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo farnostiach r. 1949 Veľké Ludince, 1950 Trnava; v roku 1951 musel narukovať na základnú vojenskú službu. Po jej skončení pôsobil ako kaplán v Seredi tri roky od roku 1954 do roku 1957. V tomto roku ho vtedajší pán biskup Mons. Ambróz Lazík vymenoval za administrátora farnosti Dolná Streda. Tu pôsobil až do svojej smrti 27. 9. 1982. Jeho telo odpočíva v pokoji na miestnom cintoríne. Počas svojho pôsobenia v Dolnej Strede zložil viacero omšových piesní.

J. E. Mons. Dr.h.c. Ján Sokol, arcibiskup - metropolita

Narodil sa 9. októbra 1933 v Jacovciach pri Topoľčanoch. Po štúdiách na gymnáziu v Topoľčanoch a na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave 23. júna 1957 bol vysvätený za kňaza biskupom Ambrózom Lazíkom. Po vysviacke pôsobil ako kaplán v Šuranoch, Leviciach, BA – Novom Meste, Štúrove. V roku 1968 ho otec biskup Ambróz Lazík vymenoval za prefekta kňazského seminára v Bratislave. V roku 1970 bol menovaný za kaplána do Serede. Po odchode pána farára Frtúsa na odpočinok sa stal správcom farnosti v Seredi. V roku 1975 sa stal dekanom. Tu sa venoval mládeži a mladým rodinám budovaním malých spoločenstiev. Po smrti vdp. Timoteja Pozdecha sa stal správcom dolnostredskej farnosti ex currendo zo Serede. V roku 1987 ho po smrti Mons. Júliusa Gábriša zvolili za apoštolského administrátora. Za biskupa bol vysvätený 12. júna 1988 v Trnave v katedrále sv. Jána Krstiteľa. 26. júla 1989 bol Ján Sokol menovaný za trnavského arcibiskupa. 10. septembra 1989 bol slávnostne inaugurovaný do úradu trnavského arcibiskupa a metropolitu Slovenska. Arcibiskupské pálium mu odovzdal pápež Ján Pavol II 22. apríla 1990 pri svojej návšteve Československa v Bratislave - Vajnoroch. 31. marca 1995 bol menovaný za bratislavsko-trnavského arcibiskupa - metropolitu. Po úprave hraníc slovenských diecéz a po vzniku arcibiskupstva v Bratislave sa 14. februára 2008 stal trnavským arcibiskupom. Jeho biskupské heslo je: "Per Mariam ad Jesum" (Skrze Máriu k Ježišovi).
V čase, keď spravoval farnosť Dolná Streda, sa zrekonštruoval farský kostol sv. Jakuba a urobili sa niektoré stavebné úpravy v interiéri kostola.
Zásluhou otca arcibiskupa Dolná Streda dostala po 26 rokoch opäť kňaza a na jeho iniciatívu sa začalo s dielom "farského centra".

Ostatné významé osobnosti Dolnej Stredy:

Jozef Vranka, novinár a spisovateľ

Narodil sa 21. 1. 1934 v Dolnej Strede. Po maturite na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Bratislave absolvoval štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde v roku 1982 získal doktorát z filozofie. Pracoval ako novinár v Slovenskom rozhlase a Slovenskej televízii. Písal aj poviedky a reportáže, ktoré publikoval v rôznych novinách a časopisoch. Je autorom knihy "Z doliny prerástol hory" o významnom slovenskom kňazovi, umelcovi a vynálezcovi Jozefovi Murgašovi. V súčasnosti žije v Bratislave.

Ján Majko, významný slovenský jaskyniar

Narodil sa 17. 9. 1900 v Dolnej Strede. Po skončení základného vzdelania v r. 1912 v Dolnej Strede pracoval ako poľnohospodársky robotník už od dvanástich rokov. Počas 1. sv. vojny bojoval na fronte pri Udine v Talianku. V rokoch 1923 – 1936 bol príslušníkom pohraničnej stráže. Práve v tomto čase (r. 1926) objavil jaskyňu Domica. Neskôr sa zaslúžil o objavy viacerých archeologických a paleontologických nálezov v slovenských jaskyniach.
V 50. rokoch 20. storočia sa spolu s Dr. Jurajom Bártom a Deziderom Horvátom zaslúžil o výskum náhodne objavených jaskýň v blízkosti nitrianskej kalvárie - Jaskyne v Stračej ceste dlhej asi 50 m a Jaskyne pod vrcholom Kalvárie. Po ňom je pomenovaná najväčšia sieň v jaskyni Domica i jedna z hlavných ulíc v Dolnej Strede. Zomrel v Trnave 29. 12. 1985. Pochovaný je na cintoríne v Dolnej Strede.


Prof. MUDr. Miroslav Danaj CSc., chirurg a univerzitný pedagóg

Lýdia Boríková, akademická maliarka

Vojtech Mihálik, básnik a spisovateľ


Športovci

Kamil Majerník, prvoligový futbalista a tréner

Štefan Pšenko, prvoligový futbalista

František Rapan, prvoligový futbalista
A+
A-