26.5. Najsvätejšia Trojica - slávnosť
Sv. omša o 09:00,
oznamy

DNES

Birmovanie

 
O sviatosti:

Birmovanie zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve, pevnejšie včlenil do Krista, posilnil naše spojenie s Cirkvou, väčšmi nás zapojil do jej poslania a pomáhal nám vydávať svedectvo o kresťanskej viere slovom, ktoré sprevádzajú skutky (KKC 1316).

Ako postupovať?

Táto sviatosť sa udeľuje vo farnostiach v určitých intervaloch. Sv. Birmovania sa naposledy udeľovala v Dolnej Strede roku 2009 po 33 rokoch. Termín najbližšej birmovky je predbežne naplánovaný na rok 2012. Birmovanci sa pripravujú aktívnou účasťou na živote vo farnosti, modlitbou, čítaním sv. Písma, vykonávaním všetkých úloh zo stretnutí, mesačnou sv. spoveďou, účasťou na sv. omšiach a všetkých birmovaneckých stretnutiach... K príprave na sviatosť birmovania sa možno prihlásiť u pána farára.

Pomôcka pre birmovancov:

Načo sme na svete?

Aby sme Pána Boha poznávali, Jeho milovali, žili podľa Jeho vôle tak, aby sme sa k Nemu vrátili.

Kto je to Boh?

Boh je náš milujúci Otec.

Existuje viacero bohov?

Existuje len jeden Boh v troch osobách: ako Otec, Syn a Duch Svätý.

Odkiaľ vieme, že Boh existuje?

Vieme to z prírody, logického myslenia a hlavne zo zjavenia Boha človeku.

Ako a načo Boh stvoril svet?

Boh stvoril svet z ničoho, aby sa rozdelil so svojou láskou.

Pre koho stvoril Boh svet?

Boh stvoril svet pre človeka. Celá príroda, zvieratá a rastliny sú určené pre potešenie a úžitok človeka.

Ako sa volá starostlivosť Boha o všetko čo stvoril?

Volá sa Božia prozreteľnosť. Boh nás nielen stvoril, ale stále sa o nás stará.

Aké sú dve základné vlastnosti Boha?

Boh je milosrdný a spravodlivý.

Aký je ešte Boh?

Všemohúci, vševládny a všadeprítomný.

Za aký dlhý čas Boh stvoril svet?

Podľa Biblie to trvalo 6 dní, ale stvoriteľská Božia moc účinkuje dodnes.

Ako sa volali prví ľudia ich dvaja synovia?

Adam a Eva, Kain a Ábel.

Kto je to človek?

Človek je živá bytosť stvorená na Boží obraz, teda človeku Boh dal schopnosť rozmýšľať a slobodne sa rozhodovať. Teda má rozum a slobodnú vôľu.

Ktoré sú tri základné zložky človeka?

Človek má telo, dušu a ducha.

Ako rozvíjame duchovný rozmer človeka?

Modlitbou, čítaním svätého Písma, účasťou na sv. omši, sv. spoveďou, účasťou na kresťanských stretnutiach...

Ako sa volá praotec viery a kedy žil?

Volal sa Abrahám a žil asi 1800 rokov pred Kristom.

Odkiaľ Abrahám pochádzal a kam mal putovať?

Pochádzal z mesta Ur v dnešnom Iraku a mal putovať do dnešného Izraela.

Ako sa volala Abrahámova manželka a jeho vyvolený syn, ktorý sa im narodil vo vysokom veku?

Jeho žena sa volala Sára a jeho vyvolený syn Izák.

Akej skúške podrobil Boh Abraháma v súvislosti s Izákom?

Mal ho zabiť na vrchu Moria, aby dokázal Bohu vernosť, hoci Boh si to neprial skutočne vykonať.

Ako sa vola Izákova manželka a vyvolený syn?

Izákova manželka sa volal Rebeka a jeho vyvolený syn Jakub.

Koľko synov mal Jakub a ako sa volali dvaja najmladší?

Spolu mal 12 synov – základ Izraelského národa. Najmladší sa volali Jozef a Benjamín.

Prečo bratia predali Jozefa do Egypta?

Predali ho zo závisti a pre jeho mimoriadnu schopnosť vykladať sny.

Ako Boh obrátil tento hriech na dobré?

Keď bol hladomor, Jozef sa stal správcom faraónovho majetku, zachránil svoju rodinu a pozval ich bývať do Egypta.

Koľko rokov bývali Izraeliti v Egypte?

Bývali tam asi 400 rokov.

Prečo chcel Boh vyslobodiť Izraelitov z Egypta?

Lebo ich faraón trápil ťažkými prácami a kázal zabíjať ich chlapcov – nádejných bojovníkov.

Ako sa volal vodca Izraelit

ov a v akej podobe sa mu Boh zjavil?

Volal sa Mojžiš a Boh sa mu zjavil v podobe horiaceho kríka.

Aké je meno Boha, ktoré zjavil Mojžišovi?

Jeho meno je JHWE (Jahve) - znamená to: „Ja som, ktorý som.“

Aké znaky urobil Boh, aby presvedčil faraóna, že by prepustil Izraelitov?

Urobil 10 egyptských rán. Napríklad, voda v Níle sa premenila na krv, prileteli kobylky a zožrali všetku úrodu, uhynul všetok dobytok alebo krúpy zničili všetku úrodu.

Ktorá rana bola najťažšia pre Egypťanov?

Bola to smrť všetkého prvorodeného.

Čo mali urobiť Izraeliti (židia), aby ich obišiel anjel smrti pri poslednej rane?

Mali pomazať krvou veľkonočného baránka horné veraje dverí na svojom dome.

V ktorom roku asi prešli Izraeliti z otroctva cez Červené more na slobodu?

Bolo to asi 1250 pred Kristom.

Kedy a na akom vrchu dostali Izraeliti Desatoro cez Mojžiša?

Bolo to asi 1250 rokov pred Kristom na vrchu Sinaj v dnešnom Egypte.

Čo nám prikazuje prvé Božie prikázanie?

Hovorí nám, že máme mať vieru a dôveru v Boha, lebo On je náš Pán a Stvoriteľ, ďalej, že sa máme modliť k nemu a uctievať ho.

Čo nám zakazuje prvé Božie prikázanie?

Zakazuje vymeniť Boha za veci, alebo osoby. Ďalej zakazuje veštenie, špiritizmus, poveru...
A+
A-