22.2. Katedra sv. Petra, apoštola - sviatok
Sv. omša o 17:00,
oznamy

DNES

Birmovanie

 
O sviatosti:

Birmovanie zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve, pevnejšie včlenil do Krista, posilnil naše spojenie s Cirkvou,väčšmi nás zapojil do jej poslania a pomáhal nám vydávať svedectvo o kresťanskej viere slovom, ktoré sprevádzajú skutky (KKC 1316).

Ako postupovať?

Táto sviatosť sa udeľuje vo farnostiach v určitých intervaloch. Sv. Birmovania sa naposledy udeľovala v Dolnej Strede roku 2009 po 33 rokoch. Termín najbližšej birmovky je predbežne naplánovaný na rok 2012. Birmovanci sa pripravujú aktívnou účasťou na živote vo farnosti, modlitbou, čítaním sv. Písma, vykonávaním všetkých úloh zo stretnutí, mesačnou sv. spoveďou, účasťou na sv. omšiach a všetkých birmovaneckých stretnutiach... K príprave na sviatosť birmovania sa možno prihlásiť u pána farára.

Pomôcka pre birmovancov:
<meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8"><title></title><meta name="GENERATOR" content="LibreOffice 3.4 (Win32)"><style type="text/css"> <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } A:link { so-language: zxx } --> </style>

font face="Times New Roman, serif">Načo sme na svete?

font face="Times New Roman, serif">Aby sme Pána Boha poznávali, jeho milovali, žili podľa jeho vôla tak prišli k nemu.

br>

font face="Times New Roman, serif">Kto je to Boh?

font face="Times New Roman, serif">Boh je náš milujúci Otec.

br>

font face="Times New Roman, serif">Existuje viacero bohov?

font face="Times New Roman, serif">Existuje len jeden Boh v troch osobách, ako Otec, Syn a Duch Svätý.

br>

font face="Times New Roman, serif">Odkiaľ vieme, že Boh existuje?

font face="Times New Roman, serif">Vieme to z prírody, logického myslenia a hlavne zo zjavenia Boha človeku.

br>

font face="Times New Roman, serif">Ako a načo Boh stvoril svet?

font face="Times New Roman, serif">Boh stvoril svet z ničoho, aby sa rozdelil so svojou láskou.

br>

font face="Times New Roman, serif">Pre koho stvoril Boh svet?

font face="Times New Roman, serif">Boh stvoril svet pre človeka. Celá príroda, zvieratá a rastliny sú určené pre potešenie a úžitok človeka.

br>

font face="Times New Roman, serif">Ako sa volá starostlivosť Boha o všetko čo stvoril?

font face="Times New Roman, serif">Volá sa Božia prozreteľnosť. Boh nás nielen stvoril, ale stále sa o nás stará.

br>

font face="Times New Roman, serif">Aké sú dve základné vlastnosti Boha?

font face="Times New Roman, serif">Boh je milosrdný a spravodlivý.

br>

font face="Times New Roman, serif">Aký je ešte Boh?

font face="Times New Roman, serif">Všemohúci, vševediaci a všadeprítomný...?

br>

font face="Times New Roman, serif">Za aký dlhý čas Boh stvoril svet?

font face="Times New Roman, serif">Podľa biblie to trvalo 6 dní, ale stvoriteľská Božia moc účinkuje dodnes.

br>

font face="Times New Roman, serif">Ako sa volali prví ľudia ich dvaja synovia.

font face="Times New Roman, serif">Adam a Eva, Kain a Ábel.

br>

font face="Times New Roman, serif">Kto je to človek?

font face="Times New Roman, serif">Človek je živá bytosť stvorená na Boží obraz, teda človeku Boh dal schopnosť rozmýšľať a slobodne sa rozhodovať. Teda má rozum a slobodnú vôľu.

br>

font face="Times New Roman, serif">Ktoré sú tri základné zložky človeka?

font face="Times New Roman, serif">Človek má telo, dušu a ducha.

br>

font face="Times New Roman, serif">Ako rozvíjame duchovný rozmer človeka?

font face="Times New Roman, serif">Modlitbou, čítaním sv. Písma, účasťou na sv. omši, Sv. spoveďou, účasťou na kresťanských stretkách...

br>

font face="Times New Roman, serif">Ako sa volá praotec viery a kedy žil?

font face="Times New Roman, serif">Volal sa Abrahám a žil asi 1800 rokov pred Kristom.

br>

font face="Times New Roman, serif">Odkiaľ Abrahám pochádzal a kam mal putovať?

font face="Times New Roman, serif">Pochádzal z mesta Ur v dnešnom Iraku mal putovať do dnešného Izraela.

br>

font face="Times New Roman, serif">Ako sa volala Abrahámova manželka a jeho vyvolený syn, ktorý sa im narodil vo vysokom veku?

font face="Times New Roman, serif">Jeho žena sa volal Sára a jeho vyvolený syn Izák.

br>

font face="Times New Roman, serif">Akej skúške podrobil Boh Abraháma v súvislosti Izákom?

font face="Times New Roman, serif">Mal ho zabiť na vrchu Moria, aby dokázal Bohu vernosť, hoci Boh si to neprial skutočne vykonať.

br>

font face="Times New Roman, serif">Ako sa vola Izákova manželka a vyvolený syn?

font face="Times New Roman, serif">Izákova manželka sa volal Rebeka a jeho vyvolený syn Jakub.

br>

font face="Times New Roman, serif">Koľko synov mal Jakub a ako sa volali dvaja najmladší?

font face="Times New Roman, serif">Spolu mal 12 synov – základ Izraelského národa. Najmladší sa volali Jozef a Benjamín.

br>

font face="Times New Roman, serif">Prečo bratia predali Jozefa do Egypta?

font face="Times New Roman, serif">Predali ho zo závisti a pre jeho mimoriadnu schopnosť vykladať sny.

br>

font face="Times New Roman, serif">Ako Boh obrátil tento hriech na dobré?

font face="Times New Roman, serif">Keď Bol hladomor, Jozef sa stal správcom farónovho majetku, zachránil svoju rodinu a pozval ich bývať do Egypta.

br>

font face="Times New Roman, serif">Koľko rokov bývali Izraeliti v Egypte?

font face="Times New Roman, serif">Bývali tam asi 400 rokov.

br>

font face="Times New Roman, serif">Prečo chcel Boh vyslobodiť Izraelitov z Egypta?

font face="Times New Roman, serif">Lebo ich faraón trápil ťažkými prácami a kázal zabíjať ich chlapcov – nádejných bojovníkov.

br>

font face="Times New Roman, serif">Ako sa volal vodca Izraelitov a v akej podobe sa mu Boh zjavil?

font face="Times New Roman, serif">Volal sa Mojžiš a Boh sa mu zjavil v podobe horiaceho kríka.

br>

font face="Times New Roman, serif">Aké je meno Boha, ktoré zjavil Mojžišovi?

font face="Times New Roman, serif">Jeho menoיוחו JHWE (Jahve)- znamená to: ,, Ja som, ktorý som“

br>

font face="Times New Roman, serif">Aké znaky urobil Boh, aby presvedčil faraóna, žeby prepustil Izraelitov?

font face="Times New Roman, serif">Urobil 10 egyptských rán. Napr. Voda v Níle sa premenila na krv, prileteli kobylky a zožrali všetku úrodu, uhynul všetok dobytok alebo krúpy zničili všetku úrodu.

br>

font face="Times New Roman, serif">Ktorá rana bola najťažšia pre Egypťanov?

font face="Times New Roman, serif">Bola to smrť všetkého prvorodeného.

br>

font face="Times New Roman, serif">Čo mali urobiť Izraeliti (židia) aby ich obišiel anjel smrti pri poslednej rane?

font face="Times New Roman, serif">Mali pomazať krvou veľkonočného baránka horné veraje dverí na svojom dome.

br>

font face="Times New Roman, serif">V ktorom roku asi prešli Izraeliti z otroctva cez Červené more na slobodu?

font face="Times New Roman, serif">Bolo to asi R. 1250 pred Kristom.

br>

font face="Times New Roman, serif">Kedy a na akom vrchu dostali Izraeliti Desatoro cez Mojžiša?

font face="Times New Roman, serif">Bolo to asi 1250 rokov pred Kristom na vrchu Sinaj v dnešnom Egypte.

br>

font face="Times New Roman, serif">Čo nám prikazuje prvé Božie prikázanie?

font face="Times New Roman, serif">Hovorí nám, že máme mať vieru a dôveru v Boha, lebo on je náš Pán a Stvoriteľ, ďalej, že sa máme modliť k nemu a uctievať ho.

br>

font face="Times New Roman, serif">Čo nám zakazuje prvé Božie prikázanie?

font face="Times New Roman, serif">Zakazuje vymenenie Boha za veci, alebo osoby. Ďalej zakazuje veštenie, špiritizmus, poveru...

br>

br>

br>

br>

br>


A+
A-