24.7. Šarbel Machlúf, kňaz - spomienka
Sv. omša o 07:30,
oznamy

DNES

NOVINKY

2.MAR
2024
Nové sochy

Vďaka štedrosti viacerých darcov sme mohli do nášho farského kostola sv. Jakuba zakúpiť tri nové sochy, ktoré zobrazujú sv. Máriu Magdalénu, sv. Ritu z Cascie a sv. Dominika de Guzmán. Ide o drevené sochy, z ktorých dve boli vyrobené v Ríme a jedna na Slovensku. Umiestnené boli na bočné steny lode chrámu a to takto: Sv. Mária Magdaléna oproti Božiemu hrobu, keďže jej sa ako prvej zjavil zmŕtvychvstalý Kristus a urobil ju apoštolkou apoštolov. Sv. Rita je pri kazateľnici a sv. Dominik oproti nej. Rita je patrónkou nemožných vecí a Dominik je patrónom o.i. ružencových spoločenstiev (v našom kostole máme i jeho relikviu). Prosme ich o orodovanie a pomoc, aby i vďaka nim rástla naša viera, upevňovala sa naša nádej a rozohňovala sa naša láska.

2.SEP
2023
Obnovenie starej fary

27. augusta sa v našej farnosti konala slávnostná svätá omša za účasti J. Ex. Mons. Jána Oroscha, trnavského arcibiskupa, z príležitosti posvätenia obnoveného objektu starej fary. V rámci úvodných slov vyzdvihol krásu nášho chrámu i celej obce. V homílii zdôraznil dôležitosť autority, nielen verejných činiteľov štátu, ale i učiteľov, kňazov a najmä rodičov, ktorí majú tak či tak činiť a konať, aby si autoritu nevynucovali, ale zaslúžili. Po svätej omši sa v sprievode veriacich presunul k budove starej fary, požehnal ju a prešiel si jej priestormi.

Farská budova bola postavená v roku 1756. Vyše 200 rokov slúžila ako ubytovanie pre kňaza, kaplána a služobníctvo, ktoré pomáhalo na farskom hospodárskom dvore. Po smrti jej posledného obyvateľa, vdp. Timoteja Pozdecha, začala chátrať. Až v roku 2012 vďaka pomoci obetavých farníkov pod vedením vdp. Petra Mikulu bola zrekonštruovaná a následne využívaná ako pastoračné centrum farnosti. Od marca tohto roku začala jej úplná rekonštrukcia aj s vybudovaním prístavby vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Ministerstva investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR v sume 1 046 547,26 EUR. Dnes je budova starej fary najstaršou budovou v obci.

Fotografie zo svätej omše a z požehnania starej fary nájdete na Facebookovej stránke našej farnosti.

29.JÚL
2023
Hodová slávnosť 2023

23. júla sme si pripomenuli patróna nášho chrámu i celej farnosti - sv. Jakuba, apoštola. Svojou návštevou nás poctil J. Ex. Mons. Viliam Judák, nitriansky sídelný biskup. O 10:30 slávil svätú omšu za účasti viacerých kňazov dekanátu a aj hojného počtu veriacich z Dolnej Stredy a okolia. Vo svojej homílii vyzdvihol kresťanské korene Európy, v ktorej žijeme. Zároveň upozornil, aby sme nezabúdali na tieto korene, ale z nich vychádzali a čerpali do svojich životov, no taktiež ich aj bránili a ďalej odovzdávali. Po svätej omši si mohli účastníci uctiť vzácne relikvie sv. Jakuba, ktoré sa nachádzajú od roku 2020 v našom kostole.

3.DEC
2022
Pečie celá farnosť

Pozývame všetkých, aby sa zapojili do adventnej výzvy a tak ukázali svoje dobré srdcia a prejavili solidaritu s chorými a osamotenými ľuďmi v našej farnosti.

26.FEB
2022
Pomoc pre Ukrajinu

V spolupráci s Trnavskou arcidiecéznou charitou chceme aj našu farnosť zapojiť do pomoci pre ľudí v núdzi z Ukrajiny. Od pondelka 28. februára môžete každý pracovný deň prinášať na starú faru v čase od 10:00 do 11:00 a od 15:00 do 17:00 nasledujúce potreby:

1. trvanlivé potraviny - konzervy s mäsom, rybami, paštéty, instantné polievky, zaváraniny, džemy, kávu, čaj, cukor, med, soľ, trvanlivé mlieko, džúsy

2. potraviny pre deti - detská výživa, sušené materské mlieko, krupica, kaše, piškóty, granko

3. hygienické potreby - toaletný papier, dámske hygienické pomôcky (vložky, tampóny), plienky (všetky veľkosti), vlhčené vreckovky, jednorazové holiace strojčeky, pena na holenie, šampóny, sprchovacie gély, pracie prostriedky, prostriedky na umývanie riadu, dezinfekciu 

4. iné potreby - lekárničky a zdravotnícky materiál na potreby prvej pomoci, farbičky, maľovanky pre deti

Za Vašu pomoc, modlitby a akúkoľvek podporu Vám ďakujeme.

24.FEB
2022
SYNODA A JEJ CIELE

V sobotu 9. októbra 2021 otvoril pápež František Biskupskú synodu, venovanú téme synodality Cirkvi. Kľúčové slová synody sú: spoločenstvo, participácia, spoluúčasť a misia. „Synoda“ je staré, v Tradícii Cirkvi veľmi ctihodné slovo, ktoré pochádza zo starého gréckeho slova. Označuje cestu, ktorou spoločne kráča Boží ľud. Rovnako odkazuje aj na Pána Ježiša, ktorý sa predstavuje ako "cesta, pravda a život“  a na skutočnosť, že kresťania boli v začiatkoch jeho nasledovania nazývaní „stúpencami Cesty“. Slovo synoda sa teda dá najjednoduchšie preložiť ako kráčanie spolu.

Cirkev je pozvaná kráčať tak, aby celý Boží ľud spoločne počúval, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi. Hlavným aktérom synody je Duch Svätý. Zvolaním synody o synodalite chce Svätý Otec zapojiť do tohto spoločného kráčania celý Boží ľud – čiže všetkých nás. Chce, aby sa na tomto procese vzájomného počúvania nezúčastňovali len biskupi v Ríme, ale všetci. Chce vypočuť každý názor, chce čo najväčšiemu počtu ľudí ponúknuť ozajstnú synodálnu skúsenosť vzájomného počúvania a spoločného putovania pod vedením Ducha Svätého. Preto nás pozýva všetkých, aby sme sa do nej zapojili. No nechce ponúknuť len dočasnú alebo jednorazovú skúsenosť, ale ponúka celému Božiemu ľudu príležitosť učiť sa kráčať spoločne (spoločenstvo), uvedomiť si našu zodpovednosť za Cirkev (spoluúčasť) a spolu rozlišovať k čomu sme pozvaní (misia).

 

Čo je cieľom synody?

POČÚVAŤ: počúvať Božie Slovo, počúvať sa navzájom; počúvať Ducha Svätého – aby celý Boží ľud spoločne počúval, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi.

PARTICIPOVAŤ: Synoda má počínajúc zdola zapájať všetkých do oduševnenej a stelesnenej práce. Máme príležitosť stať sa Cirkvou blízkosti.

ROZLIŠOVAŤ: Synoda je cestou skutočného duchovného rozlišovania, na ktorú sa nepodujímame preto, aby sme dali krásny obraz o nás samých, ale aby sme lepšie spolupracovali na Božom konaní v dejinách, aby prijaté rozhodnutia boli pre dobro všetkých. 

OBNOVIŤ: Cieľom synody je taktiež podporiť nový spôsob prežívania spoločenstva, spoluúčasti a misie Cirkvi, ponúknuť skúsenosť vzájomného počúvania a spoločného putovania. Synoda môže vdýchnuť nový život synodálnym inštitúciám, môže spustiť oživenie alebo založenie pastoračných rád alebo novej služby vo farnosti.

VYJSŤ NA PERIFÉRIE: Synoda je proces a má hlboký misijný rozmer. Jeho cieľom je umožniť Cirkvi lepšie svedčiť o evanjeliu, najmä s tými, ktorí žijú na duchovných, sociálnych, ekonomických, politických, geografických a existenčných perifériách nášho sveta.

Synoda je proces, cesta, ktorej cieľom nie je produkovať dokumenty alebo zisťovať väčšinový názor. Boh nás pozýva k vznešenejším cieľom: dať vypučať snom, vzbudiť proroctvá a videnia, dať rozkvitnúť nádejám, podnietiť dôveru, obviazať rany, previazať vzťahy, učiť sa jeden od druhého; zahriať srdcia, navrátiť silu rukám… Prostredníctvom Božieho Slova premeniť kresťanov zo sklamaných, znechutených, ustráchaných, ľahostajných a do seba uzavretých ľudí na učeníkov, misionárov, horiacich ohňom lásky a živej viery, zapálených pre evanjelizáciu, so zmyslom pre spoločenstvo, s kultúrnou silou schopnou premieňať spoločnosť, svet, ktorý sa zmieta v slepých uličkách individualizmu.

V dejinách Cirkvi sa vplyvom rôznych okolností dostávala synodalita do ústrania. Teraz sme pozvaní nanovo objaviť tento podstatný prvok Cirkvi. Synodalita je štýl a spôsob, akým Cirkev prežíva svoje poslanie vo svete.

Cieľom synody nie je preťažovať diecézy a farnosti, ale skôr integrovať synodálny proces do života miestnej Cirkvi tvorivými spôsobmi. Synodalitou sa nezavádza nič nového. Ona je prítomná v celých dejinách Cirkvi. Aj Ježišove verejné účinkovanie, jeho ohlasovanie je synodálne – kráča s ľudom, kráča s apoštolmi, počúva ich a pomáha im načúvať Duchu Svätému, aby vedeli rozlišovať a potom konať. Tento spôsob spoločného rozlišovania a rozhodovania vidieť veľmi dobre aj v Skutkoch apoštolov. Aby sme teda dobre pochopili synodalitu, sme pozvaní rozjímať nad tým ako učí Ježiš a ako apoštoli spolurozhodujú.

 

Priebeh stretnutia

1. privítanie a oboznámenie sa so zmyslom stretnutia

2. modlitba za synodu

3. meditácia podľa vhodnej state Sv. Písma

4. zdieľanie (hovoriť a navzájom sa počúvať)

5. otázky na prediskutovanie, dialóg a reflexiu

 

Predmetom stretnutí má byť desať tématických oblastí, v ktorých sa prejavujú rôzne aspekty „žitej synodality“. Nemusia sa prebrať všetky a taktiež sa dajú niektoré spojiť a prejsť počas jedného stretnutia. Sú to tieto:

 

I. SPOLOČNÍCI NA CESTE:  >V Cirkvi a v spoločnosti ideme bok po boku po rovnakej ceste. Kto sú tí, čo vo vašej miestnej cirkvi „kráčajú spoločne“? Keď hovoríme „naša cirkev“, kto k nej patrí? Kto nás žiada, aby sme kráčali spoločne? Kto sú naši druhovia na ceste, aj mimo okruh Cirkvi? Aké osoby alebo skupiny sú ponechané, úmyselne alebo fakticky, na okraji?

II. POČÚVANIE:  Počúvanie je prvým krokom, no vyžaduje si otvorenú myseľ a srdce, bez predsudkov. Komu naša partikulárna cirkev „dlží počúvanie“? Ako sú vypočutí laici, zvlášť mladí a ženy? Ako integrujeme prínos zasvätených osôb? Aký priestor má hlas menšín, odmietnutých a vylúčených? Dokážeme identifikovať predsudky a stereotypy, ktoré nám bránia v počúvaní? Ako načúvame sociálnemu a kultúrnemu kontextu, v ktorom žijeme?

III. VYJADRENIE NÁZORU: Všetci sú vyzvaní hovoriť s odvahou a parrésiou, t.j. zahrnúť slobodu, pravdu a lásku. Ako podporujeme v rámci nášho spoločenstva a jeho orgánov slobodný a autentický komunikačný štýl, bez dvojtvárnosti a oportunizmu? A ako je to voči spoločnosti, ktorej sme súčasťou? Kedy a ako dokážeme povedať to, čo nám leží na srdci? Ako funguje vzťah s médiami (nielen katolíckymi)? Kto hovorí v mene kresťanského spoločenstva a ako sa vyberá?

IV. SLÁVENIE:  „Spoločne kráčať“ je možné len vtedy, keď sa to zakladá na komunitnom počúvaní Božieho slova a na slávení Eucharistie. Akým spôsobom modlitba a liturgické slávenie reálne inšpiruje a orientuje naše „spoločné kráčanie“? Ako inšpirujú naše najdôležitejšie rozhodnutia? Ako podporujeme aktívnu účasť všetkých veriacich na liturgii a vykonávaní posväcovacej funkcie? Aký priestor má vykonávanie služieb lektorátu a akolytátu?

V. SPOLUZODPOVEDNOSŤ ZA MISIU:  Synodalita je v službe misii Cirkvi, na ktorej sú povolaní podieľať sa všetci jej členovia. Keďže všetci sme misionárski učeníci, akým spôsobom je každý pokrstený povolaný stať sa protagonistom misie? Ako cirkevné spoločenstvo podporuje vlastných členov zapojených do služby v spoločnosti (v sociálnej a politickej oblasti, vo vedeckom výskume a vyučovaní, v oblasti sociálnej spravodlivosti, ochrany ľudských práv či starostlivosti o spoločný dom, atď.)? Ako im pomáha prežívať tieto úlohy v logike misie? Ako sa deje rozlišovanie týkajúce sa rozhodnutí súvisiacich s misiou a kto sa na ňom podieľa? Ako boli s ohľadom na účinné kresťanské svedectvo integrované a prispôsobené rôzne tradície, zvlášť tie východné? 

VI. DIALÓG V CIRKVI A SPOLOČNOSTI: Dialóg je cestou vytrvalosti, ktorá zahŕňa aj stíšenie a bolesť, ale je schopná prijať skúsenosti jednotlivcov i národov. Aké sú miesta a spôsoby dialógu v rámci našej partikulárnej cirkvi? Ako sa vyrovnávame s odlišnými pohľadmi, konfliktmi, ťažkosťami? Ako podporujeme spoluprácu so susednými diecézami, s náboženskými komunitami prítomnými na našom území a medzi nimi a tiež s laickými združeniami a hnutiami a medzi nimi navzájom, atď.? Aké skúsenosti s dialógom a spoločným úsilím máme spolu s veriacimi iných náboženstiev a s neveriacimi? Ako Cirkev vedie dialóg a učí sa od iných spoločenských inštitúcií: sveta politiky, ekonomiky, kultúry, občianskej spoločnosti, chudobných…?

VII. EKUMENIZMUS:  Dialóg medzi kresťanmi z odlišných denominácií, zjednotenými jedným krstom, má osobitné miesto na synodálnej ceste. Aké vzťahy udržiavame s našimi bratmi a sestrami z iných kresťanských denominácií? Akých oblastí sa týkajú? Aké ovocie máme z tohto „spoločného kráčania“? S akými ťažkosťami sme sa stretli?

VIII. AUTORITA A SPOLUÚČASŤ:  Synodálna Cirkev je Cirkev participatívna a spoluzodpovedná. Ako sa stanovujú ciele, ktoré treba sledovať, cesty k nim a kroky, ktoré treba uskutočniť? Ako sa vykonáva autorita v rámci našej partikulárnej cirkvi? Aká je prax tímovej práce a spoluzodpovednosti? Ako podporujeme laické služby a prevzatie zodpovednosti veriacimi? Ako fungujú synodálne orgány na úrovni partikulárnej cirkvi? Prináša to plodné skúsenosti?

IX. ROZLIŠOVANIE A ROZHODOVANIE:  V synodálnom štýle sa rozhoduje prostredníctvom rozlišovania, na základe konsenzu, ktorý vyplýva so spoločnej poslušnosti voči Duchu. Pomocou akých postupov a metód sa spoločne rozlišuje a prijímajú rozhodnutia? Ako je možné ich zlepšiť? Ako podporujeme spoluúčasť na rozhodovaní v rámci hierarchicky štruktúrovaného spoločenstva? Ako skĺbiť konzultačnú fázu s rozhodovacou, decision-making proces s momentom decision-taking? Akým spôsobom a akými prostriedkami podporujeme transparentnosť a zodpovednosť?

X. FORMOVANIE V SYNODALITE:  Spiritualita „spoločného kráčania“ sa má stať výchovným princípom pre formovanie ľudskej osoby a kresťana, rodín a spoločenstiev. Ako formujeme osoby, zvlášť tie, čo zastávajú zodpovedné úlohy v rámci kresťanskej komunity, aby boli schopné „spoločne kráčať“, počúvať sa navzájom a viesť dialóg? Akú formáciu ponúkame, pokiaľ ide o rozlišovanie a vykonávanie autority? Aké nástroje nám pomáhajú pochopiť dynamiku kultúry, v ktorej sme ponorení, a jej dopad na náš štýl prežívania Cirkvi?

 

Základná otázka, ktorá nás má inšpirovať a viesť, je: Ako sa uskutočňuje toto spoločné kráčanie dnes v našej miestnej cirkvi? Aké kroky nás Duch Svätý vyzýva urobiť, aby sme rástli v našom spoločnom kráčaní?

 

NECH NÁS V NAŠOM SPOLOČNOM ÚSILÍ SPREVÁDZA MOCNÝ PRÍHOVOR SV. JAKUBA, PATRÓNA VŠETKÝCH PUTUJÚCICH A OSOBITNE PATRÓNA NAŠEJ FARNOSTI. NECH NA VÝZVU PÁPEŽA FRANTIŠKA ODPOVIEME SVOJOU MODLITBOU A AKTÍVNOU ÚČASŤOU, ABY SYNODA PRINIESLA BOHATÉ OVOCIE PRE DOBRO A SPÁSU KAŽDÉHO JEJ ČLENA.

24.FEB
2022
SYNODA 2021 - 2023

Pozvanie slovenských biskupov

Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry, mládež i seniori a všetci ľudia dobrej vôle: srdečne Vás pozývame zapojiť sa do synody, ktorú Svätý Otec František slávnostne otvoril v nedeľu 10. októbra a v našich diecézach i na celom svete sa začína v nedeľu 17. októbra 2021.

Témou tohto podujatia je „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“ – teda samotná synodálna podstata Cirkvi. Tá spočíva v spoločnom kráčaní, vo vzájomnom počúvaní sa a v načúvaní Ducha Svätého pri ohlasovaní evanjelia. Kľúčové slová “spoločenstvo, spoluúčasť a misia” podčiarkujú, že práve ohlasovanie evanjelia je tým cieľom, na ktorého sledovaní máme mať účasť všetci ako spoločenstvo veriacich v Krista.

Chceme hľadať odpoveď na otázku ako sa spoločné kráčanie pri ohlasovaní evanjelia dnes uskutočňuje v našej Cirkvi a aké kroky nás Duch Svätý pozýva urobiť, aby sme v tomto kráčaní rástli. Pozývame vás teda na cestu dialógu a dôvery vo vedenie Ducha Svätého!

Prvé informácie môžete nájsť na stránke www.synoda.sk. Prosíme vás, aby ste sa s ňou oboznámili: na jej základe už čoskoro spustíme synodálne iniciatívy. Ďakujeme Vám za Váš záujem i modlitby za synodálnu cestu, ku ktorej nás vedie Svätý Otec František.

S odvahou a dôverou k Duchu Svätému na ňu vykročme!

Pozdravujú Vás a zo srdca Vám žehnajú Vaši otcovia biskupi.

9.DEC
2021
Verejné bohoslužby od 10.12.

Na základe nariadenia vlády SR sa od 10. 12. môžu konať verejné bohoslužby. Podmienkou je úplné zaočkovanie alebo prekonanie ochorenia Covid 19. Maximálna kapacita je 30 ľudí. V piatok bude sv. omša o 17:00. V sobotu bude sv. omša o 17:00 s platnosťou za nedeľu a v nedeľu budú tri sv. omše, a to v čase o 08:00, 09:00 a 10:00. Na všetky nedeľné sv. omše (vrátane soboty) sa treba vopred nahlásiť na tel. č.: 0911 111 770, aby sme predišli nedorozumeniam a tomu, žeby sa niekto pre dosiahnutú kapacitu musel vrátiť domov. Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, t. j. vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore s kňazom. Ďakujem za pochopenie a Vašu spoluprácu.

4.DEC
2021
Individuálna pastorácia

Každú nedeľu až do uvoľnenia opatrení je možnosť pristúpiť k sv. prijímaniu v našom kostole v čase od 10:00 do 11:00. Prosím tých, ktorí majú záujem, aby mi najskôr zavolali na tel. číslo 0911 111 770, aby sme sa dohodli na konrétnom čase a tak predišli vytváraniu väčšieho zhromaždenia. Taktiež je možnosť individuálnej sv. spovede kedykoľvek po osobnom dohovore na vyššie uvedenom kontakte. Požehnaný advent. Váš duchovný otec M. Ferenc

25.NOV
2021
Núdzový stav

 

Z dôvodu vyhlásenia vlády SR, sa od 25. novembra do odvolania, verejné bohoslužby pozastavujú. Všetky nahlásené úmysly sv. omší budú odslúžené súkromne. Povolená je len individuálna duchovná starostlivosť (sv. spoveď a sv. prijímanie). V prípade záujmu ma môžete kontaktovať na tel. čísle: 0911 111 770.

Vďaka za pochopenie!

Zostávam s Vami spojený v modlitbách.

 

 

 

4.APR
2021
Individuálna duchovná starostlivosť

 Hlavný hygienik SR vydal usmernenie o podmienkach, ktoré musia byť splnené pri „individuálnej duchovnej starostlivosti.“ „Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Uznesením vlády SR je možné vysluhovanie svätých omší a liturgických obradov Veľkej noci iba online formou, pričom kostoly ostávajú otvorené. Tento dokument usmerňuje, za akých podmienok je možná účasť na individuálnej duchovnej starostlivosti,“ píše sa v dokumente, ktorý prinášame v plnom znení.

 
18.FEB
2021
Pôstna krabička 2021

Už 10-krát prichádza Slovenská katolícka charita s ponukou spojiť prežívanie pôstneho obdobia v rodinách s podporou charitnej práce na africkom kontinente prostredníctvom kampane Pôstna krabička. Táto aktivita prináša do našich farností možnosť konať dobro a podeliť sa o konkrétnu pomoc núdznym v Ugande a Rwande. Je to príležitosť dávať do skutkov to, čo sa učíme z Božieho slova. Hoci nežijeme ľahkú dobu, verím, že Boh požehná našu štedrosť a otvorenosť voči druhým, aj keď sú od nás vzdialení tisícky kilometrov. 

Obálky s pôstnou krabičkou nájdete v našom kostole na stoličke pri mreži. Kto má záujem, môže si ju prísť vyzdvihnúť a takto sa zapojiť do tejto aktivity. Viac informácií nájdete na www.postnakrabicka.sk

18.FEB
2021
Pastiersky list biskupov Slovenska

Z príležitosti 100. výročia vysviacky troch biskupov v Nitre 13. februára 1921: Mariána Blahu pre Banskobystrickú diecézu, Karola Kmeťka pre Nitrianske biskupstvo a Jána Vojtaššáka pre Spišskú diecézu.

13.FEB
2021
Stanovisko KBS k očkovaniu proti COVID - 19

Bratislava 8. decembra (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska - vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu spôsobenú rozšírením choroby COVID-19, veľké množstvo protichodných, nepravdivých a prekrútených informácií o závažnosti ochorenia a očakávanej vakcinácii, najmä s ohľadom na etické otázky spojené s vývojom a produkciou vakcín, ako aj vzhľadom na početné otázky zo strany veriacich žiadajúcich usmernenie vo svedomí od kompetentnej autority - vydáva toto stanovisko.

13.FEB
2021
Posolstvo Sv. Otca k pôstnemu obdobiu 2021

Z príležitosti začiatku pôstneho obdobia a na hlbšie prežívanie tohto milostivého času, ktorý nám dáva náš láskavý Boh, si môžete prečítať posolstvo pápeža Františka

2.JAN
2021
Rodinné požehnanie v domácnosti

Keďže tento rok kvôli protipandemickým opatreniam nebudem môcť navštevovať Vaše príbytky a požehnať ich, tu nájdete text rodinného požehnania v domácnosti, ktorý si môžete vytlačiť a spoločne sa 6. januára (alebo v nasledujúce dni) pomodliť. Kto chce, aby dom prišiel požehnať kňaz, musí počkať do skončenia opatrení.

23.OKT
2020
Zrušenie verejných sv. omší

Plné znenie vyjadrenia predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského:

"Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré omedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.


Čo sa týka mnohých konkrétnych, praktických otázok, ktoré kňazi aj veriaci kladú, treba povedať, že v danej situácii nie je možné dať všetky presné odpovede. Je však potrebné, aby sa každý oboznámil s platnými pravidlami, a na ich základe kňazi zvážili ako prakticky vyjsť v ústrety konkrétnej pastoračnej potrebe. Ohľadom častej otázky súkromnej modlitby jednotlivcov: úplné zatvorenie chrámov nebolo nariadené, nemožno však konať spoločné podujatia.

V ostatných veciach kňazov prosím o aplikovanie pastoračnej múdrosti, s primeranou obozretnosťou, keďže situácia v spoločnosti je vážna. Ak by sa v konkrétnom prípade ukázalo, že určitú vec nemožno kvôli zákazu vychádzania robiť takým spôsobom, pre aký sa kňaz rozhodol, treba s pokojom a bez hádky prijať upozornenie poriadkových zložiek, vysvetliť dobrý úmysel konania, a následne sa zariadiť podľa ich pokynov."

16.OKT
2020
Verejné sv. omše od 15. 10.

Od 15. 10. 2020 platí až do odvolania zákaz verejných podujatí, čo sa týka aj bohoslužieb. Dovolené je slávenie sv. omše za účasti maximálne 6 osôb, vrátane kňaza a p. kostolníčky. Aby sa to dalo prakticky uskutočniť, túto možnosť dostane rodina, na ktorej úmysel je sv. omša slúžená (max. 4 ľudia z rodiny). Úctivo prosím tých, ktorí si dali odslúžiť sv. omšu, aby najneskôr jeden deň dopredu zavolali na moje tel. číslo (0911 111 770) do 15:00, aby sme sa mohli dohodnúť na čase slúženia sv. omše. Ak ma dovtedy nebudete kontaktovať, sv. omša aj s Vaším úmyslom bude obetovaná bez Vašej účasti. Prosím, aby ste si úmysly overovali na nástenke pred kostolom alebo na internetovej stránke našej farnosti. Ostatných povzbudzujem k sledovaniu sv. omší prostredníctvom Tv LUX, Rádia Lumen, či iných online vysielaní.

Ďalšie sviatosti (sv. spoveď, sv. prijímanie, pomazanie chorých) sa budú vysluhovať individuálne po osobnom dohovore na už vyššie uvedené tel. číslo. Taktisto sa to týka návštev starších a chorých.

Výnimkou sú pohreby a krsty, ktoré môžu byť slávené verejne. V kostole môže pri týchto obradoch byť na 15 m2 plochy jeden človek. Na náš kostol to znamená 15 ľudí.

Zostávajme duchovne spojení v modlitbe a vyprosujme zdravie a Božie požehnanie pre našu farnosť i všetkých chorých a tých, ktorí sa o nich starajú, najmä lekárov, zdravotné sestry, zdravotnícky personál. 

18.SEP
2020
Zmena - nedeľné sv. omše

Od 20. septembra (vrátane) budú sv. omše každú nedeľu až do odvolania v týchto časoch:

07:30 - výlučne pre seniorov nad 65 rokov

09:00 a 10:30 - pre ostatných veriacich

Pri účasti na sv. omši treba dodržať všetky protipandemické opatrenia (rúško na tvári, dezinfekcia rúk, šachovnicové sedenie, sv. prijímanie na ruku). Dôvodom zmeny je zhoršenie pandemickej situácie v našom okrese (Galanta - oranžová farba semaforu). 

15.AUG
2020
Hodová slávnosť 2020

V tomto roku sme si opäť pripomenuli výročnú slávnosť patróna nášho chrámu i celej farnosti. Sv. Jakub bol prvý raz v histórii prítomný nielen na obraze, ktorý je umiestnený za hlavným oltárom, ale aj v malej čiastočke z jeho tela - relikvie, ktorú si mohli farníci uctiť a poprosiť o jeho orodovanie do ďalších dní. Na sviatok sv. Jakuba bol hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom vdp. Benjamín Kosnáč, ktorý pred 26 rokmi pôsobil ako kaplán v Seredi a prichádzal i do Dolnej Stredy. V nedeľu sme mali vzácnu návštevu v osobe J. Ex. Mons. Jozefa Haľka, pomocného biskupa bratislavskej arcidiecézy, ktorý je ako každý biskup, nástupcom apoštolov. V homílii nám pripomenul vlastnosti a charakter nášho patróna a povzbudil k ich nasledovaniu. Nech i tieto dni, ktoré sme mohli spoločne prežívať, sú posilnením našej viery v Boha, upevnením sa v láske k nemu a povzbudením nádeje, že sv. Jakub nám pomáha a vyprosuje hojné milosti z neba.

A+
A-