26.5. Najsvätejšia Trojica - slávnosť
Sv. omša o 09:00,
oznamy

DNES

Miništranti

 
Slovo miništrovať pochádza z latinského slova ministrare a znamená slúžiť, posluhovať. Miništrovaním teda rozumieme posluhovať pri Pánovom oltári, slúžiť pri slávení eucharistickej obety, posluhovať pri vysluhovaní sviatostí i pri ostatných liturgických úkonoch a obradoch. Chlapcov, ktorí vykonávajú túto službu, voláme miništranti. Miništrantská služba je vznešená, posvätná, je to služba rozmnožujúca Božie milosti, služba Pánovi a služba veriacemu ľudu.


V Dolnej Strede sa miništrantom mimoriadne venoval vdp. Timotej Pozdech. Na fare u neho trávili veľa času.

V súčasnosti je v našom kostole asi 12 miništrantov. Občas sa pre nich organizujú rôzne výlety, aktivity, ktoré majú prispieť nielen k ľudskej blízkosti a spolupatričnosti, ale aj k spoločnému kráčaniu za Ježišom.
A+
A-