22.2. Katedra sv. Petra, apoštola - sviatok
Sv. omša o 17:00,
oznamy

DNES

Krst

 
O sviatosti:

Ponorenie do vody symbolicky vyjadruje pochovanie katechumena v Kristovej smrti, odkiaľ vychádza skrze vzkriesenie s Kristom ako nové stvorenie (KKC 1214).

Ako postupovať?

1. Krst dieťaťa


- O krst dieťaťa žiadajú samotní rodičia.
- Prinesú rodný list dieťaťa a spolu s kňazom vyplnia tzv. Krstný lístok. Tu nahlásia meno dieťaťa. Meno môže obsahovať aj viacero krstných mien. Odporúča sa dať meno nejakého svätca. Môže to byť aj viacero mien (napr. Timea Mária Kubišková; Korado Jakub Václavák; Branislav Peter Marek Surovčík...).
- Zároveň nahlásia aj krstných rodičov.
- Krstnými rodičmi môže byť iba kresťan katolík, ktorý dovŕšil 16. rok života, prijal sviatosť birmovania a žije kresťanským životom. Krstnými rodičmi môže byť samozrejme aj človek žijúci v manželskom zväzku, ale musí byť uzatvorený v katolíckom kostole. Krstní rodičia môžu byť dvaja, napr. manželia, ale môže to byť aj muž a žena, ktorí nie sú manželmi (napr. sestra otca dieťaťa a brat matky dieťaťa). Krstnými rodičmi nemôže byť človek neveriaci, nepraktizujúci vieru, civilne rozvedený, žijúci v konkubináte, žijúci vo voľnom vzťahu, človek iného vierovyznania....
- Ku krstu je potrebné zabezpečiť krstnú košeľu, na ktorú je potrebné vyšívať alebo písať meno dieťaťa a dátum krstu, napr.

    Andrej

    22. marec 2009

    Dolná Streda

2. Krst dospelého


Sviatosť krstu sa udeľuje aj dospelým, ktorí požiadajú o jej vysluhovanie a absolvujú potrebnú prípravu, tzv. katechumenát. Dospelý pri krste zároveň prijíma sviatosť prijímania aj sviatosť birmovania.

Obrad krstu dieťaťa prebieha nasledovne:


1. Kňaz po požehnaní a pozdrave privíta rodičov a prítomných a opýta sa rodičov, čo si žiadajú od Cirkvi pre svoje dieťa. Rodičia odpovedia "KRST".
2. Na otázku, aké meno dávajú svojmu dieťaťu, povedia rodičia meno dieťaťa.
3. Na otázku, či sú si vedomí povinnosti vychovávať dieťa vo viere..., odpovedia rodičia "ÁNO".
4. Následne sa kňaz pýta krstných rodičov, či sú im ochotní v tom pomáhať.
5. Krstní rodičia odpovedia "ÁNO".
6. Potom poznačí kňaz dieťa znakom kríža - urobí mu krížik na čele. Po kňazovi urobia podobne aj rodičia a krstní rodičia.
7. Nasleduje bohoslužba slova, zvýrazní sa čítanie úryvku, ako bol Ježiš pokrstený v Jordáne od Jána Krstiteľa. Potom kňaz povzbudí v krátkom príhovore prítomných k nasledovaniu Krista a k vedeniu dieťaťa ku Kristovi.
8. Potom nasleduje zrieknutie sa satana a vyznanie hriechu.
9. Na otázku: "Zriekate sa zlého ducha..." odpovedia rodičia a krstní rodičia "ZRIEKAM". Na otázky: "Veríte v Boha..." odpovedia rodičia a krstní rodičia "VERÍM".
10. Nasleduje exorcizmus, čo je modlitba, v ktorej sa kňaz obracia na Boha s prosbou o oslobodenie dieťaťa od dedičného hriechu a ochranu pred pokušaním Diabla.
11. Súčasne pomazuje dieťa olejom katechumenov na znak boja proti zlu.
12. Potom kňaz posväcuje vodu, ktorou bude dieťa pokrstené. Všetci zvolajú pri tom "VELEBÍME ŤA, BOŽE".
13. Vyznanie viery Cirkvi, ktorej bude dieťa krstom zverené. Vieru vyznávajú rodičia a prítomní odpovedajú na otázky kňaza.
14. Potom kňaz naleje 3x vodu na čelo dieťaťa, pričom hovorí: „Meno, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“.
15. Po krste pomazuje dieťa krizmom.
16. Potom odovzdá dieťaťu bielu rúčku (krstnú košeľu).
17. Následne odovzdá začatú sviecu od veľkonočnej sviečky, k

torá sa volá paškál.
18. V mene dieťaťa a za dieťa sa všetci pomôžu modlitbou Otče náš.
19. Nasleduje obetovanie dieťaťa nebeskému Otcovi slovami, ktoré rodičia opakujú po kňazovi:

    BOŽE, ŽEHNÁJ NAÅ E DIEŤA,
    ABY JEHO ŽIVOT BOL TEBE NA SLÁVU,
    JEMU NA ŠŤASTIE,
    NÁM NA RADOSŤ
    A SVETU NA POTEÅ ENIE.

20. Na koniec osobitne požehná kňaz matku dieťaťa (je vhodné, aby pri tom držala matka dieťa v náručí) a otca dieťaťa (je vhodné, ak dieťa drží otec dieťaťa).
21. Napokon kňaz požehná všetkých prítomných.
A+
A-