26.5. Najsvätejšia Trojica - slávnosť
Sv. omša o 09:00,
oznamy

DNES

Manželstvo

 
O sviatosti:

Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti (KKC 1601). Sviatosť manželstva je znakom spojenia Krista a Cirkvi. Dáva manželom milosť milovať sa láskou, akou Kristus miloval Cirkev (KKC 1661).


Ako postupovať?

Na prijatie tejto sviatosti je potrebné postupovať nasledovne. Snúbenci minimálne 3 mesiace pred plánovaným termínom sobáša skontaktujú kňaza. Spíšu sobášnu zápisnicu a vybavia všetky potrebné administratívne záležitosti. Snúbenci si vybavia civilnú sobášnu zápisnicu z matriky. Obec Dolná Streda má matriku na mestskom úrade v Sered. http://www.sered.sk/mestsky-urad-zakladne-informacie . Snúbenci si s kňazom dohovoria termíny poučení. Sobášny obrad sa uskutočňuje vo farskom kostole (pozri galériu) v termíne, ktorý si dohovoria snúbenci s kňazom. Ak nie je ani jeden zo snúbencov farník z Dolnej Stredy, jeden z nich prinesie tzv. prepustenie od pána farára z miesta trvalého bydliska. Okrem toho treba priniesť krstné listy oboch snúbencov a údaje o svedkoch (rod.číslo a adresu trvalého bydliska).

Nezabudnite si prezrieť našu fotogalériu kostola aj s možnou výzdobou na sobáš.


Sobášny obrad prebieha nasledovne:


Niekoľko dní pred sobášom idú snúbenci na svätú spoveď. Na začiatku spovede povedia kňazovi, že je to ich sobášna spoveď. Odporúča sa využiť ju na dôkladnejšiu revíziu svojho života a vzťahu k Bohu.

V deň sobáša sa snúbenci aj so svadobnými hosťami zhromaždia pred kostolom pár minút pred dohodnutým termínom. Svadobní hostia sa usadia v kostole, snúbenci čakajú pri vchode. Kňaz príde snúbencov privítať ku vchodu do kostola a sprevádza ich pred oltár. Svedkovia sa postavia za nich. Svedkom môže byť občan nad 18 rokov spôsobilý pre právne úkony, nemusí spĺňať žiadne cirkevné podmienky. Svedkovia majú pri sebe občiansky preukaz.

Kňaz po prežehnaní privíta snúbencov a ostatných prítomných a prednesie modlitbu za snúbencov.
Nasleduje čítanie zo Svätého písma. Čítať môže niekto z prítomných hostí.
Po čítaní sa spieva žalm, všetci prítomní odpovedajú spevom. Kňaz prečíta evanjelium, po ktorom nasleduje krátky príhovor. Po príhovore je vlastný obrad uzavretia manželstva.

Kňaz oslovuje snúbencov krstnými menami (M.):

Kňaz: M. a M., rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom Cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a Cirkvou pýtam: Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné?

Snúbenci odpovedia (každý zvlášť, najskôr muž, potom žena): Áno.

Kňaz: M. a M., ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život?

Snúbenci: Áno.

Kňaz: Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou: Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho Cirkvi?

Snúbenci: Áno.

Kňaz: Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho Cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas.

Snúbenci sa chytia za ruky a držia sa po celý čas sľubu. Nasleduje formula manželského sľubu, ktorá môže mať dvojakú podobu. Buď kňaz kladie otázky a snúbenci odpovedajú (využívané častejšie), alebo si celú formulu manželského sľubu čítajú sami.

Prvá forma manželského sľubu:

Kňaz sa pýta muža: M., beriete si M. za svoju manželku?

Muž: Beriem.

Kňaz: Sľubujete pred všemohúcim Bohom, že jej budete verným manželom a že ju nikdy neopustíte ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ju budete milovať a cti?ťpo všetky dni svojho života?

Muž: Sľubujem.

Kňaz sa pýta ženy: M., beriete si M. za svojho manžela?

Žena: Beriem.

Kňaz: Sľubujete pred všemohúcim Bohom, že mu budete vernou manželkou a že ho nikdy neopustíte ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ho budete milovať a ctiť po všetky dni svojho života?

Žena: Sľubujem.

Potom kňaz položí štólu na spojené ruky novomanželov a hovorí:
A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.

Všetci: Amen.

Druhá forma manželského sľubu:

Muž: Ja, M., beriem si teba, M., za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

Žena: Ja, M., beriem si teba, M., za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

Potom kňaz položí štólu na spojené ruky novomanželov a hovorí:
A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.

Všetci: Amen.

Prísaha

Kňaz: Milí novomanželia, teraz prísahou potvrďte, čo ste si navzájom sľúbili.

Novomanželia si kľaknú, pravú ruku položia na kríž a muž hovorí:

Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj.

Manželka potom hovorí:

Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj.

Požehnanie a odovzdanie prsteňov.

Kňaz vyzve novomanželov, aby predložili prstene na požehnanie:
Teraz vám požehnám snubné prstene.

Manžel položí prstene na tácku a obidvaja novomanželia ju spolu držia.

Kňaz hovorí:
Požehnaj, Pane, tieto prstene. Žehnáme ich v tvojom mene, aby tí, čo ich budú nosiť, zachovávali neporušenú vernosť, plnili tvoju vôľu, zotrvávali v tvojom pokoji a žili vo vzájomnej láske až do smrti. Skrze Krista, nášho Pána.

Novomanželia: Amen.

Kňaz pokropí prstene svätenou vodou.

Manžel potom nastokne prsteň manželke a hovorí:
M., príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Podobne aj manželka nastokne prsteň manželovi a hovorí:
M., príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Modlitba za novomanželov:

Kňaz:
Bratia a sestry, pokorne prosme nebeského Otca za týchto novomanželov i za všetkých pokrstených a za celú Cirkev.

Aby títo novomanželia boli v živote šťastní a spoločným úsilím aby získali šťastie večné, prosme Pána.
Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás.

Aby pamätali na lásku a starostlivosť svojich rodičov a stali sa aj sami dobrými kresťanskými rodičmi, prosme Pána.

Aby v našej farnosti a v celej Cirkvi boli vždy dokonalejšie manželstvá a svätejšie rodiny, prosme Pána.

Aby sa pokoj a bratská lásky šírili v našich obciach, v štátoch a po celej zemi, prosme Pána.

Kňaz hovorí:
Svätý Otče, tvorca celého sveta, ty si muža i ženu stvoril na svoj obraz a ich zväzok si zahrnul svojím požehnaním. Pokorne ťa prosíme za túto novomanželku, ktorá sa dnes sviatostným manželstvom spája so svojím mužom, aby si ju požehnal. Tvoje požehnanie nech zostúpi na ňu i na jej manžela, aby sa v manželstve vzájomne obdarúvali láskou a ich deti aby boli ozdobou rodiny a obohatením Cirkvi. V radosti nech ťa chvália, v žiali nech ťa hľadajú, v námahách nech majú útechu, že si s nimi a že im chceš pomôcť; v trápeniach nech cítia, že stojíš pri nich a chceš im ich zmierniť. Nech sa zúčastňujú na bohoslužbách Cirkvi a vo svete nech svedčia o tebe. A po šťastnej starobe nech sa stretnú so svojimi drahými v nebeskom kráľovstve. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Kňaz: A teraz sa obráťme k nebeskému Otcovi modlitbou, ktorú nás naučil náš Spasiteľ:

Všetci: Otče náš ...
Po modlitbe si všetci kľaknú, nasleduje Hľa baránok Boží.... Potom kňaz prijde k snúbencom a podá im Eucharistiu. Snúbenci pri tom môžu kľačať. Potom podá sv. Oltárnu ostatným prítomným.
Ak jeden zo snúbencov nejde k sv. spovedi, teda napr. ešte nebol na prvom prijímaní alebo je nepokrstený..., Eucharistia sa nepodáva druhému manželovi.
Po sv. prijímaní kňaz prednesie záverečnú modlitbu a na záver udelí požehnanie.

Po záverečnom požehnaní idú novomanželia a svedkovia podpísať sobášne zápisnice. Svedkovia majú so sebou občiansky preukaz. Ostatní prítomní zatiaľ zostanú v laviciach a po podpise zápisnice vyjdú novomanželia stredom kostola von pred kostol, kde môžu byť gratulácie.
Nie je vhodné, aby sa v kostole hádzali lupienky kvetov, ani ryža...

Text 1. čítania je vhodné, ak ho prečíta niekto zo svadobných hostí:


Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom.

Bratia, usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem.
Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.
A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.
A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
Láska nikdy nezanikne.
Počuli sme Božie slovo.


(Po prečítaní tohto hrubo vytlačeného textu sa čitateľ vráti na svoje miesto.)
A+
A-