25.6.
Sv. omša o 18:00,
oznamy

DNES

NOVINKY

4.APR
2021

Individuálna duchovná starostlivosť

napísal Martin Ferenc
Individuálna duchovná starostlivosť

 Hlavný hygienik SR vydal usmernenie o podmienkach, ktoré musia byť splnené pri „individuálnej duchovnej starostlivosti.“ „Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Uznesením vlády SR je možné vysluhovanie svätých omší a liturgických obradov Veľkej noci iba online formou, pričom kostoly ostávajú otvorené. Tento dokument usmerňuje, za akých podmienok je možná účasť na individuálnej duchovnej starostlivosti,“ píše sa v dokumente, ktorý prinášame v plnom znení.

 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Uznesením vlády SR je možné vysluhovanie svätých omší a liturgických obradov Veľkej noci iba online formou, pričom kostoly ostávajú otvorené.
 
Tento dokument usmerňuje, za akých podmienok je možná účasť na individuálnej duchovnej starostlivosti. Individuálna duchovná starostlivosť sa skladá z:
 
a)  individuálnej duchovnej služby a
b)  individuálnej pastoračnej služby.
 
Individuálna duchovná služba zahŕňa najmä: individuálne spovedanie, individuálny duchovný rozhovor s duchovným. Duchovná služba môže zahŕňať aj psychickú prvú pomoc, kopingové stratégie zvládania stresu, krízy alebo smútenia pri strate blízkej osoby. Môže byť poskytovaná v prirodzenom prostredí (dom prijímajúcej osoby, príroda), zariadení (sociálnom, zdravotnom, výchovnom alebo azylovom) alebo v sakrálnom priestore (napr. kostol) alebo pastoračnom centre.
 
Individuálna pastoračná služba zahŕňa najmä: vysluhovanie sviatostí v prirodzenom prostredí osoby/veriaceho v ZSS, DOS, ústavných zdravotníckych zariadeniach, hospicoch a rehoľných spoločenstvách komunitného typu; zaopatrovanie chorých a sviatosť pomazania chorých. Touto službou môžebyť poskytnutá aj Eucharistia veriacim. Môže byť poskytovaná v prirodzenom prostredí (dom prijímajúcej osoby, príroda), zariadení (sociálnom, zdravotníckom, výchovnom alebo azylovom) alebo v sakrálnom priestore (napr. kostol) alebo pastoračnom centre.
 
Podmienky, ktoré musia byť splnené pri poskytovaní duchovnej starostlivosti:
 
Vo výnimočných prípadoch odporúčame požiadať o individuálnu duchovnú a pastoračnú službu, ktorú je možné vykonať len:
 
1. ak zúčastňujúca sa osoba (prijímateľ duchovnej alebo pastoračnej služby resp. sprevádzajúca a vysluhujúca) bude zdravá, a bez nariadených karanténnych opatrení,
2. pri dodržaní vopred (emailom, telefonicky) dohodnutého termínu a miesta duchovnej alebo pastoračnej služby, na vhodnom mieste, pri zabezpečení vhodných podmienok za dodržania protiepidemických opatrení.
 
Ad 1. zdravotný stav zúčastnených osôb na duchovnom a pastoračnom stretnutí
 
Podmienkou pre umožnenie individuálnej duchovnej služby je dobrý zdravotný stav zúčastnenej osoby (vrátane sprevádzajúcej osoby v prípade, ak to fyzický stav inej osoby vyžaduje).
Informácie o osobe prijímajúcej duchovnú starostlivosť je potrebné získať telefonicky alebo budú poskytnuté e-mailom. Osoba žiadajúca o individuálnu duchovnú starostlivosť musí poskytnúť pravdivé informácie o tom, či:
má príznaky akútnej infekcie (horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, iné),
bola v kontakte s osobou COVID-19 pozitívnou (v období kratšom ako 14 dní),
jej bola nariadená samoizolácia príslušným všeobecným lekárom alebo hygienikom RÚVZ
a ešte pretrváva,
jej bola nariadená karanténa príslušným všeobecným lekárom a ešte pretrváva,
je liečená alebo v izolácii pre COVID-19 v domácnosti alebo z dôvodu izolácie pre príchod
inej osoby zo zahraničia v priebehu posledných 14 dní,
 
Ad 2. Termín individuálnej duchovnej služby
 
Bude vopred telefonicky alebo e-mailom dohodnutý a na konkrétny čas len pre jednu osobu. Nie je možné, aby sa na jeden termín dostavilo viac osôb. Výnimkou je doprava a asistencia osoby fyzicky odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby.
 
Ad 3. Vhodné miesto a zabezpečenie vhodných podmienok duchovnej a pastoračnej starostlivosti
 
Ideálnym miestom pre vysluhovanie duchovnej služby je exteriér okolo kostola (záhrada) alebo dobre vetrateľný priestor. V prípade zlého počasia je možné duchovnú službu poskytnúť v budove (napr. v kostole, pastoračnom centre, fare).
 
Zúčastňujúca sa osoba na duchovnej a pastoračnej službe:
- Pri pohybe a účasti na duchovnom rozhovore alebo sv. spovedi používa osobné ochranné prostriedky, ktorými si kryje nos a ústa (respirátor).
- Pre osobnú potrebu by mala mať so sebou jednorazové vreckovky, igelitové vrecko (pre odkladanie použitých vreckoviek).
- Dodržuje osobnú a respiračnú hygienu - správny postup pri kašľaní, smrkaní a kýchaní s použitím jednorazových vreckoviek po zložení respirátora a otočení sa chrbtom k osobám v jeho okolí. V nevyhnutnom prípade, ak nemá urýchlene k dispozícii vreckovku, nekýcha/nekašle do dlane, ale do rukáva v oblasti lakťovej jamky.
- Dodržuje dištančnú vzdialenosť najmenej 2 metre od inej osoby, napr. asistenta kňaza.
- Pri duchovnom rozhovore a sv. spovedi dodržuje odstup od spovedníka 2 metre (v prípade potreby - nedoslýchavosť i kratšiu vzdialenosť), nie je priamo tvárou ale bokom otočená k spovedníkovi. Vždy s ROR.
- Dodržuje organizačné opatrenia v priestoroch pred vstupom a po vstupe na vymedzené miesto pre duchovnú službu.
- Rešpektuje usmernenia v priestoroch určených pre duchovnú službu.
- Osoba poskytujúca duchovnú službu (duchovný):
- Nesmie poskytovať takúto službu v prípade:
klinických príznakov akútnej infekcie (zvýšená telesná teplota, kašeľ, sťažené dýchanie a pod.),
kontaktu s COVID-19 pozitívnou osobou,
nariadenej domácej izolácie, karantény a domácej liečby,
bez potvrdenia negatívneho výsledku po liečbe COVID-19,
bez testu Ag/ PCR viac ako 7 dní starého.
- Používa osobné ochranné pomôcky, ktorými si kryje nos a ústa (respirátor FFP2), chráni si oči (okuliare/ štít v prípade rozhovoru v bližšej vzdialenosti ako 2 metre napr. pri nedoslýchavých osobách).
- Dodržuje osobnú a respiračnú hygienu - správny postup pri kašľaní, smrkaní a kýchaní s použitím jednorazových vreckoviek po zložení rúška a otočení sa chrbtom k osobám v jeho blízkosti. V nevyhnutnom prípade, ak nemá urýchlene k dispozícii vreckovku, nekýcha/nekašle do dlane, ale do rukáva v oblasti lakťovej jamky.
- Pre osobnú potrebu by mal mať so sebou jednorazové vreckovky, igelitové vrecko (pre odkladanie použitých vreckoviek).
- Pri duchovnej alebo pastoračnej službe dodržuje odstup od prijímajúcej zúčastnenej osoby 2 metre (v prípade potreby - nedoslýchavosť) i kratšiu vzdialenosť, nie je priamo otočený tvárou ale bokom k účastníkovi.
- Pri výmene respirátora dodržať správny postup pri skladaní z tváre tak, aby si nekontaminoval tvár a ruky. Následne si vydezinfikovať ruky a použiť nový/ čistý respirátor.
- V prípade, že bude spovedať ďalšiu osobu (pri dodržaní požiadaviek) a má vlhký respirátor, je to potrebné vymeniť za nový respirátor.
 
Ad 4. Individuálne sväté prijímanie:
 
Osoba pristupujúca k svätému prijímaniu:
- Používa osobné ochranné prostriedky, ktorými si kryje nos a ústa (respirátor), vykonať dezinfekciu rúk alebo mať na rukách rukavice.
- Veriaci si na veľmi krátku chvíľu zloží respirátor, dostane hostiu do rúka vloží si ju do úst. Potom si prekryje ústa a nos respirátorom.
- Pre osobnú potrebu by mal mať so sebou jednorazové vreckovky, igelitové vrecko (pre odkladanie použitých vreckoviek).
- Dodržuje osobnú a respiračnú hygienu (správny postup).
- Dodržuje dištančnú vzdialenosť najmenej 2 metre od ostatných osôb.
 
Kňaz/ duchovný:
- Používa osobné ochranné pomôcky, ktorými si kryje nos a ústa (respirátor), ak nie je očkovaný, tak chráni si oči a ideálne by bolo na tvár použiť ochranný štít.
- Pri svätom prijímaní dodržuje maximálny možný odstup od prijímajúcej osoby tak, aby mohol bez problémov vložiť hostiu do rúk prijímajúceho.
- Po skončení svätého prijímania si správnym spôsobom zloží osobné ochranné pomôcky, umyje ruky mydlom a vydezinfikuje.
 
Ad 5. Individuálna psychická prvá pomoc, kopingové stratégie zvládania stresu, krízy (vrátane duchovnej krízovej intervencie) alebo smútenia pri strate blízkej osoby:
 
- Riadi sa bodmi ad 1–3,
- Dodržiavanie pravidiel ROR (minimálne 2 metrový odstup, respirátor, dezinfekcia rúk).
 
V prípade sprevádzania a poskytovania duchovnej služby osobe pozitívnej na COVID-19 sa riadi nasledovnými pravidlami:
- Ak je poskytovateľ (duchovný alebo terapeut) zaočkovaný 2. dávkou vakcíny proti SARS- CoV-2, je možné, aby za dodržiavania ROR a použitia OOPP (jednorazový plášť alebo overal, jednorazové rukavice, návleky, štít, respirátor apokrývka hlavy) po dĺžku nevyhnutnú pre poskytnutie individuálnej služby (odporúčame najkratšiu možnú dobu) poskytol takúto službu v nevyhnutnom rozsahu a prostredí.
- Ak nie je poskytovateľ (duchovný alebo terapeut) zaočkovaný, alebo je iba po 1. dávke, môže takúto službu vykonať, iba ak nie je iná primerane kompetentná osoba, ktorá by ho nahradila s tým, že je potrebné následne absolvovať dobrovoľnú izoláciu po dobu 14 dní a najskôr na 8. deň si urobiť PCR test.
 
Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky
 Zdieľať
Diskusia
A+
A-